Cenovnici

Cenovnici

Osnivač JKP “Beogradske elektrane” je Grad Beograd, koji svojim aktima reguliše rad preduzeća, dok Republika Srbija zakonima određuje rad lokalnih samouprava.

Cene komunalnih usluga i proizvoda određuje osnivač javno-komunalnih preduzeća – Skupština grada Beograda. Sistem naplate toplotne energije i potrošne tople vode određen je statusom korisnika.

Prilikom utvrđivanja cene isporuke toplotne energije, JKP „Beogradske elektrane“ primenjuju Uredbu Vlade Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.

Popusti

Svi korisnici, nezavisno od toga da li pripadaju kategoriji domaćinstva ili poslovni prostor, imaju pravo na popust pri plaćanju računa na ukupan iznos uplatnice ukoliko svoje račune izmire do datuma navedenog na uplatnici (datum dospeća).

Po isteku tog roka JKP „Infostan tehnologije“ i JKP „Beogradske elektrane“ u obavezi su da zaračunavaju zakonski definisanu kamatu. U slučaju pokretanja postupka naplate preko Suda naplaćuju se i sudski i ostali srodni troškovi.

Snabdevanje toplotnom energijom

Toplotna energija

  • Ukoliko korisnik pripada kategoriji domaćinstva, za naplatu toplotne energije i potrošne tople vode nadležno je Javno komunalno preduzeće „Infostan tehnologije“ (www.infostan.rs). Ovo preduzeće, Sistemom objedinjene naplate (SON) u Gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga i proizvoda preko mesečnih uplatnica.
  • Toplotna energija za domaćinstva koja nemaju ugrađene merače za isporučenu energiju naplaćuje se paušalno – po zagrevanoj površini stambenog prostora (RSD/m² godišnje). Domaćinstva koja imaju ugrađene merače u toplotnim predajnim stanicama plaćaju prema izmerenoj količini toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni deo (instalisana snaga RSD/kW ili RSD/m² godišnje) i varijabilni deo (utrošena energija RSD/kWh).
  • Toplotna energija se plaća svakog meseca, tokom cele godine, za stambeni prostor, a za garaže samo u toku grejne sezone koja traje od 15. oktobra do 15. aprila. U zgradama koje imaju zajednički prostor u okviru zgrade (vešernice, zajedničke prostorije i sl.) koje se greju, naknada se uvećava srazmerno odnosu površine zajedničkog prostora i ukupne površine stanova u zgradi.
  • Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije podnose u poslovnicama preduzeća „Infostan tehnologije“.
  • Naplatu isporučene toplotne energije kod korisnika koji pripadaju kategoriji poslovni prostor, obavljaju „Beogradske elektrane“. Postoji nekoliko načina naplate toplotne energije. Jedan podrazumeva plaćanje prema instalisanoj snazi (RSD/kW godišnje). Drugi način podrazumeva plaćanje prema merilu količine toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni deo (instalisana snaga RSD/kW ili RSD/m² godišnje) i varijabilni deo (utrošena energija RSD/kWh).
  • Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije upućuju JKP „Beogradske elektrane“.

U cilju praćenja godišnjih troškova za isporučenu toplotnu energiju vlasnici stambenih prostora mogu upotrebiti kalkulatore troškova potrošnje. Kalkulatori su informativnog karaktera, a procena godišnje potrošnje toplotne energije izvedena je na osnovu prosečne godišnje potrošnje u poslednje tri grejne sezone.

Kalkulator uporednog obračuna troškova po paušalu i po potrošnji sa mesečnim očitavanjem za vlasnike stambenog prostora

U cilju praćenja godišnjih troškova za isporučenu toplotnu energiju vlasnici poslovnih prostora mogu upotrebiti kalkulatore troškova potrošnje. Kalkulatori su informativnog karaktera, a procena godišnje potrošnje toplotne energije izvedena je na osnovu prosečne godišnje potrošnje u poslednje tri grejne sezone.

Kalkulator uporednog obračuna troškova sa mesečnim očitavanjem za vlasnike poslovnog prostora

Priključenje na sistem daljinskog grejanja

Prikljucenje objekata

III1.1 Jedinični troškovi izgradnje priključka (TM/30) Jedinični troškovi predstavljaju stvarne troškove izračunate za dužinu priključka koji se potom podele sa 30, čime se dobija cena po jednom dužnom metpy trase priključka.

III.1.3 Troškovi nabavke i ugradnje predajnih stanica i eventualno uizmenjivača toplote (TP4)

Troškovi nabavke i ugradnje predajnih stanpca obračunavaju se prema sledećoj formula: TP4=TPG4+TPPTB4 TPG4 — troškovi nabavke i ugradnje predajne stanice za grejanje i eventualno pzmenjivača toplote TPPTB4 — troškovi nabavke i ugradíʹe predajne stanice za potrošnu toplu vodu.

III. 1.4 Deo troškova sistema (DTS)

Isključenje i ponovno priključenje

Po zahtevu korisnika, a na osnovu odobrenih tehničkih uslova, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ obavljaju isključenja i ponovna priključenja korisnika.

Naknada troškova za isključenje odnosno ponovno priključenje

Snabdevanje prirodnim gasom

Prirodni gas

Cena prirodnog gasa malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača JKP „Beogradske elektrane iskazana je po tarifama utvrđrnim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje

NAKNADA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST 

Svi kupci prirodnog gasa u Srbiji, pa i oni u Mladenovcu koje prirodnim gasom snabdevaju JKP „Beogradske elektrane“, će od 1. januara 2024. godine plaćati obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,015 dinara po kWh prirodnog gasa u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“ br. 92/2023 ).

Visina naknade će biti usklađivana sa pomenutim zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV-a od 10 odsto za prirodni gas, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ostvareni prihodi od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije, a ne preduzeću koje potrošače snabdeva prirodnim gasom.

Priključenje na gasnu mrežu

PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA

JKP „Beogradske elektrane“, kao imaoci javnih ovlašćenja, u postupku sprovođenja objedinjene procedure, na zahtev Nadležnog organa koji pokreće postupak priključenja, izdaju uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Priključenje na sistem za distribuciju prirodnog gasa

Ostale usluge JKP „Beogradske elektrane”

USLUGE DIREKCIJE ZA SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

IZDAVANJE TEHNIČKIH USLOVA, SAGLASNOSTI I TEHNIČKI PREGLEDI

OSTALE USLUGE

Najniža vrednost radnog časa za eksterne usluge i za usluge izvođenja investicionih radova u sopstvenoj režiji