Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine je jedan od prioriteta poslovne politike JKP „Beogradske elektrane”. Svesni uticaja na životnu sredinu, ulažemo velike napore u cilju preuzimanja odgovornosti za zaštitu životne sredine i usaglašavanja svih procesa rada sa zahtevima zakonske regulative. Sistematski se radi na poboljšanju učinka u zaštiti životne sredine kroz postavljanje ciljeva, planiranje i realizaciju aktivnosti i mera za prevenciju i smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, podizanje svesti zaposlenih, primenu principa održivosti, informisanost i znanje i obavezno izveštavanje nadležnih organa o ključnim pitanjima.

JKP „Beogradske elektrane“ identifikuje uticaje i značajne aspekte na životnu sredinu, utvrđuje obaveze za usklađenost koje se odnose na aspekte životne sredine i načine primene obaveza u preduzeću, prati, meri i vrednuje performanse životne sredine, kontroliše i sistematizuje podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vodu i zemljište, kao i količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana.

Prirodni gas je gorivo koje je najzastupljenije prilikom proizvodnje toplotne energije (preko 90%). Koriste se i ostala goriva kao što je: komprimovani gas (CNG gas), gasno ulje ekstra lako, ulje za loženje nisko sumporno, ulje za loženje srednje S, ugalj i pelet.

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, merenje kvaliteta otpadnih i podzemnih voda, monitoring zemljišta, ispitivanje nivoa buke u životnoj sredini obavljaju akreditovane i ovlašćene laboratorije za ispitivanje. Uspostavljen je sistem kontinualnog merenja emisije zagađujućih materija u vazduh na 8 (osam) objekata instalisane snage iznad 50 MW.

U pravcu smanjenja zagađenja zemljišta, vode i vazduha, kroz upravljanje otpadom u preduzeću predlažu se mere prevencije nastajanja otpada, smanjenja količine otpada i njegovih opasnih karakteristika, mere za razvoj postupaka i metoda za postupanje sa otpadom, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada i sl. Za transport i zbrinjavanje otpada angažuju se operateri koji imaju odgovarajuće dozvole izdate od strane nadležnih organa za poslove zaštite životne sredine.

U JKP „Beogradske elektrane“ toplotna energija se proizvodi u 31 postrojenju za sagorevanje, od čega je 10 instalisane snage veće od 50 MWTh. Kao medijum za prenos toplotne energije za napajanje kotlova i dopunu distributivne mreže, koristi isključivo omekšanu vodu, koja nastaje u toku procesa rada hemijske pripreme vode, kako u zimskom tako i u letnjem periodu (sanitarna topla voda). Sanitarna topla voda se isporučuje i van grejne sezone u delovima grada gde postoji odgovarajuća infrastruktura. To indirektno utiče na potrošnju električne energije u domaćinstvima i pouzdaniji rad elektro energetskog sistema u tim delovima grada.

Primenjuju se dostupne tehnički i ekonomski opravdane mere za smanjenje svih vidova zagađenja i dovođenje parametara u propisane granice. JKP „Beogradske elektrane“ tokom poslednje decenije, rekonstrukcijom i tehničkim unapređenjem rada toplotnih izvora i modernizacijom opreme u toplotnim podstanicama, doprinose boljem upravljanju energijom i primarnim resursima. Modernizacijom procesa proizvodnje kao i kontinuiranim sprovođenjem Programa gašenja kotlarnica i priključenja objekata na sistem daljinskog grejanja direktno se utiče na sve značajne aspekte životne sredine i doprinosi smanjenju zagađenja. Na taj način, smanjuju se negativni efekti na zdravlje ljudi i poboljšava se kvalitet života stanovnika grada Beograda i šire.

Društveno odgovornim i ekološki osvešćenim ponašanjem stvaramo zdravo poslovno i životno okruženje i krčimo put budućim generacijama da na čvstim temeljima nastave da stvaraju i grade.

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, merenje kvaliteta otpadnih voda, ispitivanje nivoa buke u životnoj sredini, merenje kvaliteta otpadnih voda, monitoring zemljišta obavljaju akreditovane i ovlašćene laboratorije za predmetna merenja. Na 8 objekata instalisane snage iznad 50 MWTh uspostavljen je sistem za kontinualnog merenja emisije zagađujućih materija iz postrojenja za sagorevanje u vazduh. Monitoring podzemnih voda vrši se kvartalno na postrojenjima u kojima postoji pijezometarska mreža.

Sumiranjem rezultata praćenja aspekata životne sredine, preduzimaju se mere za smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Separatori i taložnici koji služe za prečišćavanje otpadnih voda se redovno održavaju i čiste ih ovlašćeni operateri, a talog (otpadni mulj od mazuta) i depoziti (kamenac) koji se stvaraju u komorama preuzimaju organizacije koje poseduju dozvole za zbrinjavanje te vrste otpada. U svim procesima se teži smanjenju stvaranja otpada, kako bi se izbeglo zagađenje zamljišta, vode i vazduha. Angažovanjem operatera, koji imaju odgovarajuće dozvole za transport i zbrinjavanje otpada, izdate od strane ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, upravlja se otpadom.

Preduzimaju se sve dostupne i tehnički i ekonomski opravdane mere za smanjenje svih vidova zagađenja i dovođenje parametara u propisane granice. JKP „Beogradske elektrane“ tokom poslednje decenije, rekonstrukcijom i unapređenjem toplotnih izvora i modernizovanjem toplotnih podstanica – obavljaju bolje upravljanje energijom i primarnim resursima. Modernizovani procesi proizvodnje direktno utiču na sve aspekte zagađenja u životnoj sredini i doprinose smanjenju nekontrolisanog zagađenja. Konstantnim sprovođenjem Programa gašenja kotlarnica i priključenja objekata na sistem daljinskog grejanja smanjujemo sve aspekte zagađenja koje, generišu toplotni izvori: emisije u vazduh, vodu, zagađenje zemljišta i stvaranje otpada.

Na taj način, smanjuju se negativni efekti na zdravlje ljudi i poboljšava se kvalitet života stanovnika grada Beograda i šire. Društveno odgovornim i ekološki osvešćenim ponašanjem stvaramo zdravo poslovno i životno okruženje i krčimo put budućim generacijama da na čvstim temeljima nastave da stvaraju i grade.