Često postavljana pitanja

Najčešće postavljena pitanja i odgovori

Napomena: Odgovori na najčešće postavljena pitanja su izvedeni iz Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu i Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije.

Kada počinje, a kada se završava grejna sezona?

Grejna sezona počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu.

U slučaju da i posle 3. maja Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu, rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda nadležne za poslove energetike, može naložiti obezbeđivanje snabdevanja toplotnom energijom objekata i u tim danima, ukoliko postoje tehnički i tehnološki uslovi.

Kada počinje remont i šta on podrazumeva?

Kako bi sistem bio pripremljen za narednu grejnu sezonu komunalno preduzeće, po završetku grejne sezone, obavlja remont i sprovodi planirane investicije u energetskim objektima sistema daljinskog grejanja. Radovi u proizvodnom i distributivnom sistemu, kao i u toplotnim predajnim stanicama moraju biti završeni do 30. septembra tekuće godine.
Od 1. do 10. oktobra obavlja se proba funkcionisanja celokupnog sistema daljinskog grejanja.

Koliko traje grejni dan i kada toplane greju bez prekida?

Grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom i praznicima ( 11. novembar, 15. i 16. februara) od 7 do 22 časa. Pri niskim spoljašnjim temperaturama vazduha u cilju zaštite energetskih objekata i opreme sistema daljinskog grejanja ili postizanja propisanih temperatura, komunalno preduzeće je dužno da produži grejni dan ili da neprekidno snabdeva tarifne kupce toplotnom energijom, a da pri tome racionalno gazduje energijom.
Snabdevanje toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, između 6. i 7. januara i između 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljašnje temperature vazduha kojom se obezbeđuje održavanje propisanih temperatura.

U kojim uslovima „Beogradske elektrane” prekidaju isporuku toplotne energije u toku grejnog dana?

Isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da bude prekinuta u slučaju povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Isporuka toplotne energije se prekida kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od dva sata. Ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža. Prekid isporuke toplotne energije ne može biti kraći od četiri sata.
Toplotna energija se uopšte ne isporučuje (u toku grejnog dana) kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od 10 sati i kada je u vremenu između 06.00 i 09.00 sati temperatura spoljašnjeg vazduha viša od 12 stepeni Celzijusa.

Isporuka toplotne energije u grejnom danu ne vrši se uopšte kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od 10 sati i kada je u vremenu između 06.00 i 09.00h temperatura spoljašnjeg vazduha viša od 12 stepeni Celzijusa.

Kada „Beogradske elektrane” greju neprekidno 24 sata?

Grejni dan traje od 6.00 so 22.00h radnim danom, a nedeljom i praznikom od 07.00 do 22.00h. Ukoliko je temperatura spoljašnjeg vazduha izmerena u 18.00h niža od +1 stepen Celzijusa i prognozirane temperature spoljašnjeg vazduha u vremenu od 22.00 do 06.00h su niže od 0 stepeni Celzijusa, proizvodnja toplotne energije traje kontinuirano 24 časa.

Koje su propisane temperature u stambenim i poslovnim prostorima?

„Beogradske elektrane” dužne su da u stambenim prostorijama postižu i održavaju sledeće temperature: u dnevnim boravcima, spavaćim sobama, predsobljima, degažmanima i kuhinjama 20 stepeni Celzijusa; u toaletima (poseban) 15 stepeni; kupatilima (posebna i sa toaletom) 22 stepena; garažama 5 stepeni; ateljeima 20 stepeni Celzijusa; dok se stepeništa i hodnici van stanova ne greju. Dozvoljeno odstupanje temperature u odnosu na propisane je jedan (+ /-) stepen. Kada su u pitanju poslovne prostorije, propisane su sledeće temperature: kancelarije 20 stepeni Celzijusa; toalet 15 stepeni; hodnici i komunikacije 18 stepeni i magacini 10 stepeni Celzijusa. Zagrejanost stambenih, odnosno poslovnih prostorija utvrđuje se merenjem temperature na visini od jedan metar u središnjem delu prostorija.

Ko je nadležan za održavanje kućnih grejnih instalacija?

O održavanju unutrašnjih grejnih instalacija u stambenim objektima stara se vlasnik objekta, odnosno organ upravljanja zgradom (stambena zajednica). Poslove održavanja vlasnik objekta posebnim ugovorom poverava komunalnom preduzeću, drugom privrednom društvu ili preduzetniku koji je registrovan za obavljanje te vrste delatnosti.
Granica između predajne stanice i kućnih grejnih instalacija, gledano u smeru strujanja tople vode, je na razvodnom vodu, pregradni ventil na ulazu u izmenjivač toplote, a na povratnom vodu pregradni ventil na izlazu iz izmenjivača toplote. To znači da, ukoliko nemaju ugovornu obavezu, „Beogradske elektrane” održavaju primarni deo toplotne predajne stanice.

Ko je nadležan za održavanje grejnih instalacija u poslovnom prostoru?

Za popravku kvarova na primarnom delu instalacija kod poslovnog prostora odgovorne su „Beogradske elektrane”, a za sekundarni deo (unutrašnje grejne instalacije i sekundarni deo toplotne predajne stanice) odgovoran je vlasnik prostora koji sam mora da angažuje izvođača za popravke instalacija.

Ko je nadležan za zamenu radijatora?

Zamenu radijatora obavlja vlasnik stana o svom trošku. Uslugu pražnjenja instalacija prilikom zamene radijatora ili bilo koje intervencije na kućnim grejnim instalacijama vlasnik stana plaća na šalterima JKP „Beogradske elektrane” u Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom u ulici Cara Dušana 141, u Zemunu.

U kom roku se otklanjaju tehničke smetnje s grejanjem i kada se meri temperatura u zagrevanim prostorijama?

U slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci toplotne energije, potrošač ima pravo da zahteva da se smetnje otklone u primerenom roku, odnosno za 24 časa, a najduže dva dana od dana prijave smetnje Servisnom centru Grada Beograda (11-0-11) ili pisanim putem (adresa: Savski nasip 11, Novi Beograd). Preduzeće je dužno da svako obaveštenje o poremećaju u isporuci toplotne energije evidentira. U roku od 24 časa, a najkasnije dva dana od prijema telefonskog ili pisanog obaveštenja, zapisnički se utvrđuje stanje u predajnoj stanici i na kućnoj grejnoj instalaciji. U slučaju da su temperature u prostorijama niže od propisanih, preduzeće će otkloniti nedostatke ukoliko je njihov uzrok na objektima sistema daljinskog grejanja ili kućnim grejnim instalacijama koje održavaju „Beogradske elektrane”. Ističemo, potrošač je dužan da ovlašćenim licima preduzeća omogući pristup predajnoj stanici, odnosno mernim uređajima i kućnim grejnim instalacijama, kao i mestu toplovodnog priključka radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene i održavanja uređaja i obustave isporuke toplotne energije.

Kada potrošač stiče pravo na nadoknadu štete?

Ako u stanu potrošača nastane šteta prouzrokovana kvarom ili intervencijom zaposlenih u „Beogradskim elektranama” na kućnim grejnim instalacijama, potrošač se može obratiti osiguravajućoj kompaniji sa kojom „Beogradske elektrane” imaju potpisan ugovor ili direktno JKP „Beogradske elektrane” kako bi ostvario pravo na nadoknadu štete.

Kada se može zameniti radijatorski ventil i kome se obratiti?

Ukoliko je ventil na grejnom telu procureo, potrošač se obraća Servisnom centru Grada Beograda (11-0-11). Samo ukoliko stručne ekipe preduzeća procene da ventil ne može biti popravljen, on će biti zamenjen. Ukoliko potrošač sam zatraži zamenu ventila koji je u ispravnom stanju, on snosi trošak kupovine ventila, njegove ugradnje i ostale troškove, poput pražnjenja instalacije, kao i ponovnog punjenja hemijski pripremljenom vodom.

Kada se isporučuje potrošna topla voda?

Komunalno preduzeće je obavezno da isporučuje toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode neprekidno u toku cele godine (izuzev u slučaju kvara ili tokom remontnog perioda a ne duže od 2 dana), tako da potrošna topla voda u predajnoj stanici, na izlazu iz izmenjivača toplote, ima temperaturu od 50 stepeni Celzijusa. Napominjemo, „Beogradske elektrane” zagrevaju vodu „Beogradskog vodovoda” u toplotnoj predajnoj stanici i nisu nadležne za održavanje i popravku kvarova na instalaciji za potrošnu toplu vodu unutar zgrade ili stana.

Šta je probno grejanje?

U okviru tehničkog pregleda izgrađenih kućnih grejnih instalacija objekta, radi utvrđivanja njihove podobnosti za upotrebu, odobrava se puštanje u probni rad po propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, na osnovu akta nadležnog organa. U toku probnog rada proverava se ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole. Probni rad traje najkraće 15 dana, a najduže do kraja tekuće grejne sezone. „Beogradske elektrane” i investitor objekta, na osnovu Akta o odobravanju puštanja u probni rad, zaključuju Ugovor o prodaji toplotne energije za vreme probnog rada kojim regulišu međusobna prava i obaveze.

Ko plaća troškove isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja?

Isključenje kućnih grejnih instalacija iz sistema daljinskog grejanja obavlja se na zahtev potrošača ili u slučajevima kada se građanin bez dozvole preduzeća priključi na sistem daljinskog grejanja (Član 69. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu). U tim slučajevima potrošač mora da nadoknadi sve neophodne troškove nastale isključenjem iz sistema daljinskog grejanja. Potrošač koji nakon isključenja kućnih grejnih instalacija želi ponovo da se priključi na sistem daljinskog grejanja dužan je da pribavi dokumentaciju i plati troškove nastale zbog ponovnog priključenja u skladu sa odredbama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u Gradu Beogradu (članovi 22 – 33).

Kome se obratiti zbog promene vlasnika poslovnog ili stambenog prostora?

Ukoliko dođe do promene vlasništva ili zakupa poslovnog prostora, neophodno je da novi vlasnik ili zakupac poslovnog prostora dostavi kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu JKP „Beogradske elektrane”, odnosno Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom (Ulica Cara Dušana 141, Zemun).
Kada je u pitanju stambeni prostor, novi vlasnik objekta ili stana podnosi dokaz o vlasništvu (Ugovor o kupoprodaji, Ostavinsko rešenje, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju) ili pravu na korišćenje određenog prostora neposredno JKP „Infostan tehnologije” i ti podaci se odmah menjaju u sistemu.

Ko donosi odluku o povećanju ili sniženju cene grejanja, odnosno isporuke toplotne energije?

Skupština grada, kao osnivač JKP „Beogradske elektrane”, donosi odluku o promeni cene isporuke toplotne energije. JKP „Beogradske elektrane”, odnosno Nadzorni odbor preduzeća, na osnovu regulatornog izveštaja urađenog u skladu sa Uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom podnosi predlog o eventualnoj korekciji cena osnivaču – gradu Beogradu – Sekretarijatu za energetiku i Sekretarijatu za finansije – Sektoru za cene, na osnovu čega Skupština grada donosi odluku.

U kojim okolnostima korisnik nije dužan da plaća račune za grejanje i kada se umanjuju iznosi računa?

Kada izmerene temperature u stambenim ili poslovnim prostorijama iznose 12 stepeni Celzijusa i niže, tarifni kupac ne plaća isporučenu toplotnu energiju za vreme trajanja navedenih okolnosti. Za sve ostale temperature koje su ispod propisanih vrednosti za svaki stepen niže cena grejnog dana se umanjuje za po 5 odsto.

Zašto račune za grejanje pojedini potrošači plaćaju tokom cele godine, a ne samo u vreme trajanja grejne sezone?

Odlukom Skupštine grada Beograda, da bi se ravnomerno opteretio kućni budžet građana, potrošačima koji paušalno plaćaju grejanje omogućeno je da troškove za utrošenu toplotnu energiju plaćaju 12 meseci u godini. Preciznije, troškovi za grejanje koji se ostvare u toku grejne sezone pravilno se raspoređuju na jednakih 12 mesečnih rata, kako bi potrošačima bilo olakšano plaćanje.

Najčešća pitanja i odgovori o naplati prema utrošenoj količini toplotne energije

Ko i kako očitava potrošnju u objektima?

JKP „Beogradske elektrane” u periodu od 01. do 05. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju preko mernog uređajaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu, shodno članovima 47. i 48. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu („Sl. list grada Beograda”, br. 43/2007, 2/2011, 29/2014, 19/2017, 26/2019, 101/2019 i 65/2020). JKP „Beogradske elektrane” očitavaju potrošnju na primaru, odnosno ukupnu isporučenu toplotnu energiju priključenim objektima što predstavlja osnov za raspodelu potrošnje unutar objekta.

Ko i na osnovu čega obavlja raspodelu toplotne energije potrošene na nivou objekta? Kako je moguće proveriti očitavanje instalisanih uređaja za raspodelu?

U novoizgrađenim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja investitori su angažovali firme (naziv firme i kontakt telefon se nalaze na poleđini računa JKP „Infostan tehnologije”), koje u periodu od dve godine (od dana uvođenja u sistem redovne isporuke toplotne energije) obavljaju raspodelu potrošnje na osnovu redovnog mesečnog očitavanja uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje. U cilju nastavka naplate isporučene toplotne energije prema očitanim i raspodeljenim vrednostima (posle isteka garantnog perioda) neophodno je formirati stambenu zajednicu koja će po isteku dve godine sklopiti ugovor o nastavku usluge očitavanja i raspodele. Ukoliko nakon isteka dve godine ne bude formirana stambena zajednica ili ne bude sklopljen ugovor sa firmom o raspodeli očitanih vrednosti, naplata isporučene toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici obavljaće se srazmerno učešću zagrevane površine predmetnog prostora u ukupnoj zagrevanoj površini objekata priključenih na predajnu stanicu. Na taj način korisnici će izgubiti mogućnost upravljanja pojedinačnom potrošnjom prema ličnim potrebama i plaćanja u skladu sa tim. Očitavanje i raspodelu potrošnje (jednom mesečno, kao i prilikom promene cena) na osnovu očitanih stanja na uređajima za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje obavlja preduzeće koje je sa investitorom objekta ili stambenom zajednicom potpisalo sporazum o očitavanju i raspodeli toplotne energije. Raspodela potrošnje se obavlja prema procentualnom učešću pokazivanja uređaja za raspodelu potrošnje (URP), prema ukupnom učitavanju svih uređaja za raspodelu u predmentom(im) objektu(ima) koji je(su) povezani na predajnu stanicu. Proveru očitavanja URP-a, serijskih brojeva uređaja, veze serijskih brojeva i predmetnih prostora (stanova i lokala), kao i uputstvo za očitavanje na samim URP-ovima potrošači mogu dobiti u firmi koja obavlja raspodelu potrošnje. U cilju dostave podataka o raspodeli potrošnje, potrebno je da skupština stanara kontaktira firmu koja obavlja raspodelu. Ta firma dostaviće izveštaj na osnovu kojeg se može videti kako se došlo do raspodeljene potrošnje prikazane na poleđini računa JKP „Infostan tehnologije”.

Šta predstavlja stavka „angažovana snaga“, kako je određena i kako se naplaćuje?

Angažovana snaga je instalisani kapacitet grejnih tela, određena je projektnom dokumentacijom koju je podneo investitor i na osnovu koje je zaključen ugovor o zakupu kapaciteta u postrojenjima isporučioca toplotne energije. Cena za angažovanu snagu je određena na godišnjem nivou (na priznanici JKP „Infostan tehnologije” prikazano kao stavka: grejanje angažovana snaga), koja se za prvu grejnu sezonu obračunava za period od 6 meseci, a po isteku tekuće grejne sezone (tekućeg obračunskog perioda) naplaćuje se 12 meseci. S obzirom da JKP „Infostan tehnologije” godišnju cenu svodi na grejni dan, na uplatnicama JKP „Infostan tehnologije” javlja se razlika u jediničnoj ceni za svaki mesec koja usled navedenog načina obračuna zavisi od broja dana u mesecu. Iz navedenog sledi da jedinična cena nije ista u mesecima koji imaju različit broj dana (npr. novembar, decembar, februar). Takođe angažovana snaga za stambeni prostor može se obračunavati i prema zagrevanoj površini stanova. Obračun angažovane snage je isti za sve prostore na mernom mestu.

Ko obračunava raspodeljenu energiju, i koji je osnov za korekciju računa?

Obračun raspodeljene toplotne energije i angažovane snage, izradu mesečnih računa i njihovu ispostavu za JKP „Beogradske elektrane” obavlja JKP „Infostan tehnologije”.
Reklamacija na raspodelu utrošene toplotne energije podnosi se pravnom licu (firmi) angažovanom za očitavanje i raspodelu.
Reklamacija na očitavanje primarnog merila (koje se nalazi u predajnoj stanici) podnosi se isporučiocu toplotne energije – JKP „Beogradske elektrane”.
Reklamacija na obračun podnosi se u JKP „Infostan tehnologije”.
Korekcija računa moguća je tek nakon konstatovanja greške u očitavanju ili raspodeli toplotne energije.

Da li na uplatnici „Infostana“ potrošnja odgovara mesecu za koji je izdat račun?

Ne, imajući u vidu da JKP „Beogradske elektrane”, u periodu od 01. do 05. dana u mesecu očitavaju ukupno isporučenu toplotnu energiju preko mernog uređaja ugrađenog u toplotnoj predajnoj stanici. Dakle, očitava se potrošnja iz prethodnog meseca. Očitane vrednosti isporučene toplotne energije se dostavljaju preduzeću koje očitava URP i raspodeljuje potrošnju. Nakon raspodele, preduzeće zaduženo za objekat dostavlja raspodeljene vrednosti JKP „Beogradske elektrane” koje, nakon provere usklađenosti dostavljene i raspodeljene potrošnje, podatke prosleđuje u JKP „Infostan tehnologije” radi izrade i dostave računa. S obzirom da „Infostan tehnologije” izrađuje račune za tekući mesec nakon 20-og u mesecu, tako nije moguće na uplatnicama „Infostana tehnologije” iskazivati potrošnju za taj mesec. Zbog ovog procesa se deo računa JKP „Infostan tehnologije”, koji obrađuje toplotnu energiju (stavke „grejanje” i „angažovana snaga”), odnosi na prethodni mesec u odnosu na mesec naveden u računu. Preciznije, na primer, na uplatnici „Infostan tehnologije” koja stiže u februaru na naplatu, a na kojoj je navedeno – januar – nalazi se potrošnja iz decembra.

Kako rade termostatski ventili?

Termostatski ventili rade po principu termostata. Na termostatskim ventilima numerisani su brojevi koji određuju izvesnu temperaturu vazduha u prostoriji. Definisanje podeoka i temperature vazduha se razlikuje od vrste proizvođača ventila. Ukoliko je, na primer, na položaju 3 radijator hladan, to znači da je dostignuta preddefinisana temperatura vazduha u prostoriji i ukoliko ista padne ispod date vrednosti, termostatski ventil sam propusti izvesnu količinu toplotne energije (tople vode) do trenutka dok se ne postigne zadata temperatura vazduha u prostoriji.

Zašto su ponekad mogući veći računi (potrošnja) u odnosu na one iz prethodnog meseca?

Ukoliko su termostatski ventili na istim položajima u periodu od dva uzastopna meseca, a da se nivo raspodeljene toplotne energije razlikuje, treba imati u vidu da je za objekte isporučena različita količina toplote u različitim mesecima, a sve u skladu sa vremenskim uslovima u tom periodu. U periodu kada su bile niže spoljne temprerature vazduha, kako bi se u objektima održavala propisana temperatura vazduha, isporučeno je više toplotne energije. Primer: Da je u decembru mesecu (koji je bio hladniji od prethodnog meseca) bila isporučena ista količina toplotne energije kao u novembru, u predmetnim objektima (stanovima) ne bi bilo moguće uspostaviti propisane temperature u zagrevanim prostorijama (20 stepeni Celzijusa +/-1).

Da li promene na instalacijama u susednim stanovima (izmene broja grejnih tela) može uticati na račune u okolnim stanovima?

Izmene na instalacijama i grejnim telima nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja isporučioca toplotne energije. Svaka promena na grejnim telima (promene broja rebara i slično) odražava se na potrošnju u stanovima u kojima je izvršena promena, a ne na okolne stanove.