Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2023. godinu za energetske delatnosti distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i javno snabdevanje prirodnim gasom, sa izveštajem nezavisnog revizora

Rebalans Programa poslovanja za 2023. godinu

Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2022. godinu za energetske delatnosti distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i javno snabdevanje prirodnim gasom, sa izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji JKP „Beogradske elektrane“ za 2021. godinu za energetske delatnosti distribucija i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i javno snabdevanje prirodnim gasom, sa izveštajem nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji JKP Beogradske elektrane sa mišljenjem nezavisnog revizora za energetske delatnosti za 2020 godinu