Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Skupština grada Beograda, na sednici održanoj 08. novembra 2021. godine, na osnovu čl. 17. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 15/16 i 88/19), člana 12. Zakona o glavnom gradu (Službeni glasnik RS br.129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 37/19), člana 31. Statuta grada Beograda (Službeni list grada Beograda br. 39/08, 6/10, 23/13, Službeni glasnik RS broj 17/16 – odluka US i Službeni list grada Beograda br 60/19) i člana 17. Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ (Službeni list grada Beograda br. 57/16 i 79/17, 38/19 i 17/20), donela je

Rešenje (broj 112-885/21-S- 08. novembar 2021. godine)

Imenuju se u Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“, Beograd, na period od četiri godine,  i to:

za predsednika:

za članove:

SKUPŠTINA GRADA BEOGRADA
Broj: 112-885/21-S – 8. novembar 2021. godine

PREDSEDNIK
Nikola Nikodijević, s.r.