Centar za ispitivanje kvalitet i zaštitu životne sredine

O Centru za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine

Uloga Centra za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine u JKP „Beogradske elektrane“ je da, pored ostalog, kao telo za ocenjivanje usaglašenosti vrši usluge za potrebe internih i eksternih korisnika.

Centar je akreditovana laboratorija za ispitivanje i akreditovana laboratorija za etaloniranje koja ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025 i obavlja laboratorijske aktivnosti u skladu sa dodeljenim Obimima akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije..

Na osnovu dodeljene akreditacije za aktivnosti ispitivanja, Centar ispunjava propisane uslove da vrši merenje buke u životnoj sredini prema rešenju Ministarstva zaštite životne sredine..

Pored navedenog, obavlja i druga ispitivanja za interne potrebe preduzeća.

Laboratorijske aktivnosti Centra obuhvataju:

  • Ispitivanje ventila sigurnosti, industrijske armature, termovizijska ispitivanja, ispitivanja bez razaranja, vibrodijagnostička ispitivanja, određivanje nivoa buke u životnoj sredini, ispitivanje zaostale neuravnoteženosti (debalansa), lasersko centriranje;
  • Etaloniranje merila pritiska i etaloniranje analizatora gasova za merenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora emisije.

Centar je akreditovano kontrolno telo tipa C koje ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020 i obavlja aktivnosti periodičnog i vanrednog kontrolisanja merila toplotne energije u skladu sa dodeljenim Obimom akreditacije od strane Akreditacionog tela Srbije.

Na osnovu dodeljene akreditacije za aktivnosti kontrolisanja, Centar je ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanjа merila toplotne energije prema rešenju Ministarstva privrede – Direkcije za mere i dragocene metale..

Centar vrši kontrolisanja i overavanja merila toplotne energije nazivnog prečnika od DN 15mm do DN 200mm nazivnog zapreminskog protoka do 500m3/h.

Centar je JEDINO telo za ocenjivanje usglašenosti koje je akreditovano i ovlašćeno za kontrolisanje i overavanje merila toplotne energije velikih nazivnih prečnika iznad DN 80mm do DN 200mm..

Pored navedenog, Centar obavlja poslove servisiranja merila toplotne energije, kako za sopstvene potrebe, tako i za potrebe eksternih korisnika.

Zahtevi za ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje i overavanje se podnose elektronskom ili pisanom prepiskom..

Prilikom podnošenja zahteva za kontrolisanje i overavanje merila toplotne energije, potrebno je popuniti Specifikaciju merila toplotne energije (Formular – Specifikacija merila toplotne energije PREUZMITE klikom OVDE).

CENOVNICI:

Kontakt centar:

e-mail: centartqe@bgdel.rs
Telefon: +381 11 33-12-300