Procedure za potrošače

Procedure za potrosače

Procedura za priključenje

Priključenje novih objekata

Korak 1:
JKP „Beogradske elektrane“, kao imaoci javnih ovlašćenja, u postupku sprovođenja objedinjene procedure, na zahtev Nadležnog organa koji pokreće postupak priključenja, izdaju uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP„Beogradske elektrane”, a u cilju pribavljanja lokacijskih uslova u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, što je preduslov za dobijanje Građevinske dozvole ili Rešenja o odobrenju izvođenja radova.

Korak 2:
Ukoliko je u uslovima za projektovanje i priključenje navedeno da je potrebna izgradnja nedostajuće infrastrukture, ili je potrebno izmeštanje postojećeg toplovoda, Investitor podnosi zahtev (slobodna forma zahteva) za zaključenje ugovora o izgradnji nedostajuće komunalne infrastrukture, ili zaključenje ugovora o izmeštanju toplovoda, u cilju izgradnje planiranog objekta. Zahtev se podnosi u JKP „Beogradske elektrane“ – Direkcija za snabdevanje toplotnom energijom, Cara Dušana 141, Zemun.

Korak 3:
Nakon izdavanja uslova za projektovanje i priključenje, Investitor je u obavezi da blagovremeno dostavi projektno tehničku dokumentaciju za izvođenje radova (mašinski projekat za izvođenje, elektroprojekat toplotne podstanice i elaborat energetske efikasnosti ) nadležnoj službi u JKP „Beogradske elektrane” u cilju izdavanja Izveštaja o pregledu investiciono-tehničke dokumentacije ( Zahtev za pregled investiciono-tehničke dokumentacije: QUP.40.K04.01.04-01 );

Korak 4:
Po pribavljanju Izveštaja o pregledu projektno tehničke dokumentacije, a na osnovu Zahteva za odobrenje priključenja ( Zahtev za odobrenje priključenja: QUP.40.KO4.01.05-01 ) Investitoru izdaje Rešenje o odobrenju za priključenje i sa njim zaključuje Ugovor o ostvarivanju uslova za priključenje na daljinski sistem grejanja.

Priključenje postojećih objekata i objekata koji se priključuju gašenjem kotlarnica

Korak 1:
JKP „Beogradske elektrane”, kao imaoci javnih ovlašćenja, u postupku sprovođenja objedinjene procedure, na zahtev Nadležnog organa koji pokreće postupak priključenja, izdaju uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP„Beogradske elektrane”, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, što je preduslov za dobijanje Rešenja o odobrenju izvođenja radova prema Pravilniku (Sl. Glasnik RS, br. 102/2020, 16/2021 i 87/2021).

U toku pripreme dokumentacije za podnošenje zahteva nadležnom organu, potrebno je blagovremeno:

 • rešiti vlasničke odnose na parceli i objektu
 • pripremiti situaciju objekta na katastarsko-topografskom planu
 • pripremiti osnove podzemnih etaža sa ucrtanom lokacijom prostorije za smeštaj toplotne podstanice i overenu saglasnost vlasnika prostorije za lokaciju iste
 • pripremiti overenu saglasnost za koridor toplovodnog priključka
 • pripremiti podatke o vrsti energenta i potrošnji goriva u predhodne tri godine (samo za objekte u kojima se gasi kotlarnica)

Naglašavamo da je priključenje objekata moguće samo ukoliko je za iste izdata upotrebna dozvola ili Rešenje o ozakonjenju.

U slučaju naknadnog priključenja stanova i poslovnih prostora obuhvaćenih rezervom prema „Programu priključenja 21000 stanova“ zahtev za izdavanje tehničkih uslova se podnosi na obrascu preduzeća ( Zahtev za izdavanje tehničkih uslova-naknadno priključenje QUP.40.KO4.01.03-06 ).

Uz zahtev se dostavlja dokaz o vlasništvu i legalnosti prostora i saglasnost Stambene zajednice za naknadno priključenje prostora.

Korak 2:
Na osnovu izdatih uslova za projektovanje i priključenje Investitor je u obavezi da blagovremeno dostavi projektno tehničku dokumentaciju za izvođenje radova (mašinski projekat i elektroprojekat toplotne podstanice) nadležnoj službi u JKP „Beogradske elektrane” u cilju izdavanja Izveštaja o pregledu investiciono-tehničke dokumentacije ( Zahtev za pregled investiciono-tehničke dokumentacije QUP.40.K04.01.04-01 ).

U slučaju da su za objekat sprovedene mere energetske sanacije (sanacija omotača zgrade, zamena stolarije), odnosno da je objekat u postupku energetske sanacije uz projektno tehničku dokumentaciju dostaviti i :

 • Elaborat energetske efikasnosti koji obuhvata stanje pre sanacije (utvrđuje se energetski razred za postojeće stanje, izrađuje se energetski pasoš i predviđaju se mere za poboljšanje);
 • Novi Elaborat energetske efikasnosti sa predviđenim merama za poboljšanje da bi se dokazalo da je energetski razred podignut za jedan nivo i izrađuje se energetski pasoš.

Korak 3:
Na osnovu zahteva ( Zahtev za odobrenje priključenja na distributivni sistem QUP.40.KO4.01.05-01 ) Investitoru se izdaje Rešenje o odobrenju za priključenje i sa njim zaključuje Ugovor o ostvarivanju uslova priključenje na daljinski sistem grejanja.

Zahtev će se razmatrati u skladu sa Odlukom o visini troškova priključka na sistem daljinskog grejanja, br. I-10826/3 (Službeni list Grada Beograda br.98 od 29.10.2021. godine) i Pravilnikom o uslovima za priključenje postojećih objekata na daljinski sistem grejanja br. I-324/5 od 28.04.2022. godine

Uslov za priključenje postojećih objekta je da se u prvoj fazi donese Rešenje, zaključi Ugovor i ispune dospele ugovorne obaveze za minimum 2/3 od ukupne površine objekta.

Korak 4 (važi samo za priključenje novih objekata, za ostala priključenja odmah se prelazi na korak 5)

Korak 5. (važi za sva priključenja)

U cilju obavljanja pregleda izvedenih radova na grejnim instalacijama, puštanja grejanja u objektu i uključenja objekta u sistem naplate grejanja, Investitor podnosi prijavu za priključenje ( Prijava QUP.40.K04.01.06-01 ), sa pratećom Specifikacijom stambenog prostora ( Specifikacija QUP.40.K04.01.06-05 ) i/ili pratećom Specifikacijom poslovnog prostora ( Specifikacija QUP.40.K04.01.06-02 ).

Popunjena prijava sa pratećim dokumentacijama podnosi se Sektoru tehničke operative- službi za prijem objekata (Ulica cara Dušana 141, Zemun).

Nakon podnošenja prijave za priključenje biće obavljen tehnički predpregled objekta kada se konstatuje usklađenost izvedenog stanja objekta i instalacija sa projektovanim stanjem. Po dobijanju pozitivnog izveštaja sa tehničkog pregleda pristupa se sklapanju ugovora o isporuci toplotne energije i priključenje na sistem daljinskog grejanja.

Zahteve koji se popunjavaju na obrascu preduzeća potrebno je dostaviti Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom koja se nalazi na adresi: Zemun, Cara Dušana 141.

Procedura za isključenje i ponovno priključenje

 • Zahtev za isključenje poslovnog prostora sa sistema daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ ( formular QUP.40.K04.01.12-07 ) podnosi isključivo vlasnik ili zakupac uz ovlašćenje, saglasnost vlasnika poslovnog prostora sa svom važećom obaveznom  dokumentacijom navedenom u formularu Zahteva za isključenje.
 • Zahtev za isključenje stambenog objekta sa sistema daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ ( formular QUP.40.K04.01.12-01 ) podnosi isključivo vlasnik stambenog prostora sa svom obaveznom i važećom dokumentacijom uz Izjavu ( formular QUP.40.K04.01.12-09 ) o datoj saglasnosti Saveta zgrade za isključenje stambenog objekta koju je potrebno da popuni i overi Upravnik stambene zajednice.
 • Zahtev za ponovno priključenje objekta na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ ( formular QUP.40.K04.01.12-05 ) podnosi isključivo vlasnik objekta ili drugo lice uz ovlašćenje i saglasnost vlasnika objekta sa svom važećom obaveznom dokumentacijom navedenom u formularu Zahteva u zavisnosti od namene objekta.

Zahtevi se mogu predati na prijemnom šalteru direkcije za snabdevanje toplotnom energijom na adresi Cara Dušana br.141, Zemun ili putem korisničkog web portala.

Uputstvo za prelazak na naplatu prema potrošnji

NAPLATA PREMA POTROŠNJI

Na osnovu gradske Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu (Sl. grada Beograda, br.43/2007 od 24.12.2007 godine), obaveza JKP „Beogradske elektrane“ je bila da propiše tehničke uslove za izbor uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje i tehničke uslove za izbor termostatskih ventila, što su JKP „Beogrdaske elektrane“ i učinile.

NOVOIZGRAĐENI OBJEKTI

Novoizgrađeni objekti priključeni na sistem daljinskog grejanja po novoj metodologiji, JKP „Beogradske elektrane“ uvode se u obračun isporuke toplotne energije prema potrošnji. Za predmetne objekte se u periodu od 01. do 05. dana u mesecu obavlja očitavanje ukupno isporučene toplotne energije, preko mernog uređaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu, shodno članovima 47. i 48. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu.

Investitori u navedenim objektima (novoizgrađeni objekti priključeni na sistem daljinskog grejanja po novoj metodologiji) su angažovali firme koje u periodu od dve godine (od dana uvođenja u sistem redovne isporuke toplotne energije) obavljaju raspodelu potrošnje na osnovu redovnog mesečnog očitavanja uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje. U cilju naplate isporučene toplotne energije prema očitanim i raspodeljenim vrednostima neophodno je formirati stambenu zajednicu koja će po isteku dve godine sklopiti ugovor o nastavku usluge očitavanja i raspodele. Ukoliko nakon isteka dve godine ne bude formirana stambena zajednica ili ne bude sklopljen ugovor sa firmom o raspodeli očitanih vrednosti, naplata isporučene toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici biće obavljena srazmerno učešću zagrevane površine predmetnog prostora u ukupnoj zagrevanoj površini objekata priključenih na predajnu stanicu u skladu sa članom 11. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda (Sl. grada Beograda, br.24/2003 od 23.09.2003 godine).

U objekima sa ugrađenim uređajima za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje raspodela troškova toplotne energije obavlja se prema stanjima očitanim na uređajima, a prema članu 49. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom i članovima 12. i 13. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda.

OBJEKTI KOJI SU VEĆ PRIKLJUČENI SISTEM DALJINSKOG GREJANJA

Objekti priključeni na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane” kojima se obračun isporučene toplotne energije obavlja prema zagrevanoj površini, na početku obračunskog perioda naredne grejne sezone, počevši od maja meseca, mogu očekivati promenu načina obračuna i prelazak na obračun prema isporučenoj toplotnoj energiji.

Za te objekte u periodu od 01. do 05. dana u mesecu obavljaće se očitavanje ukupno isporučene toplotne energije, preko mernog uređaja ugrađenog u toplotno-predajnu stanicu, shodno članovima 47. i 48. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu. Raspodela i obračun isporučene toplotne energije na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici obavljaće se preko sistema objedinjene naplate, srazmerno učešću zagrevane površine predmetnog prostora u ukupnoj zagrevanoj površini objekata priključenih na predajnu stanicu, a sve u skladu sa članom 11. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda.

U tim objektina ugradnja uređaja za registrovanje sopstvene potrošnje je obaveza vlasnika prostora – odnosno tarifnih kupaca što je definisano članom 49. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu. U cilju ugradnje uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje potrebno je da stambene zajednice priključene na istu predajnu stanicu podnesu zahtev za pribavljanje tehničkih uslova za izbor i ugradnju uređaja za registrovanje sopstvene potrošnje. Zahtev se podnosi pisanim putem u slobodnoj formi Direkciji za snabdevanje toplotnom energijom na adresi Cara Dušana 141, Zemun. Na osnovu pribavljenih tehničkih uslova, stambena zajednica je dužna da izabere preduzeće koje će izvesti projektnu dokumentaciju – elaborat o ugradnji termostatskih ventila i uređaja za registrovanje potrošnje, pravilnik o rapodeli toplotne energije, ugovor o očitavanju, servisiranju uređaja i raspodeli ukupno isporučene toplotne enerije. Nakon izrade potrebne dokumentacije i nakon usklađivanja instalacije prema izvedenoj projektnoj dokumentaciji, uz zapisnikom o aktiviranju merila, objekat može na početku narednog obračunskog perioda, od 01. maja tekuće godine, preći u naplatu prema potrošnji.

Postojeći objekti kojima se obračun isporučene topolotne energije obavlja prema potrošnji, nakon odobrenja dostavljene dokumentacije promena načina raspodele biće sprovedena od narednog obračunskog perioda – meseca.

Važno je znati i sledeće:

 • Vaša imovina je stambena zgrada u kojoj živite, ne samo vaš stan!
 • Očitavnjem ultrazvučnog merila na mernom mestu u predjnoj stanici dobija se ukupno isporučena toplotna energija objektu.
 • Ugradnju termostatskih ventila i uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje, kao i raspodelu utrošene energije svakog stana pojedinačno ne obavljaju toplane.
 • Termostatski ventil reguliše sobnu temperaturu vazduha unutar propisanih granica.
 • Delitelji toplote, kao uređaji za registrovanje sopstvene potrošnje na grejnim telima, registruju rad grejnih tela u bezdimenzionalnim jedinicama – impulsima.
 • Kalorimetri na priključnim vodovima, kao uređaji za registrosavnje sopstvene potrošnje, registruju predatu toplotnu energiju prostoru.
 • Uređaji za registrovanje sopstvene potrošnje su vlasništvo vlasnika prostora.
 • Raspodeljena toplotna energija za svaki prostor sastoji se od sopstvene potrošnje (registrovane na uređajima za registrovanje sopstvene potrošnje) i zajedničke potrošnje (utrošene toplotne energije u cevnim vodovima između merila i predajnoj stanici i uređajima za registrovanje sopstvene potrošnje).

Pravilnim rukovanjem termostatskim ventilima i racionalnim korišćenjem toplotne energije, moguće je ostvariti značajno manju potrošnju toplotne energije naročito ukoliko zgrada nema velike toplotne gubitke (propisno je izolovana) i ukoliko je spoljašnja stolarija dobrog kvaliteta. Nabavka i ugradnja ovih uređaja je u nadležnosti svakog vlasnika stambene jedinice (stana). Takođe, skupštine stanara su u obavezi da angažuju preduzeće koje se bavi očitavanjem i raspodelom toplotne energije po svakom stanu.

Ugradnju, očitavanje i uslugu raspodele potrošnje na osnovu očitanih stanja uređaja za registrovanje sopstvene, pojedinačne potrošnje, obavljaju sledeća preduzeća:

 • „Technomer“ d.o.o.
 • „Brunata“ d.o.o.
 • „Rarex company“ d.o.o.
 • „Topeko“ d.o.o.
 • „Traco“ d.o.o.
 • „Metaling plus“ d.o.o.
 • „ILU term“ d.o.o.
 • „Eko-term“ d.o.o

Naglašavamo da „Beogradske elektrane“ nisu u ugovornom odnosu sa navedenim preduzećima. Ugovor sa firmama sklapaju organi upravljanja zgradom ili investitori novih objekata u ime vlasnika stanova

– Reklamacija na raspodelu utrošene toplotne energije podnosi se pravnom licu angažovanom od strane organa upravljanja zgradom.
– Reklamacija na očitavanje primarnog merila podnose se isporučiocu toplotne energije – JKP „Beogradske elektrane“.
– Reklamacija na obračun podnose se u JKP „Infostan“.

Podnošenje reklamacije

Potrošač reklamaciju može da podnese popunjavanjem Obrasca za prijavu reklamacije ( obrazac za prijavu ) ili obrazac može da preuzme u prostorijama pružaoca usluge na adresi Cara Dušana 141, Zemun, uz priložen račun na koji se ulaže reklamacija.

Procedura za promenu površine zagrevanog prostora

Za promenu površine zagrevanog prostora neophodno je podneti sledeću dokumentaciju:
-Zahtev za promenu površine zagrevanog prostora u slobodnoj formi
-fotokopiju poslednjeg računa JKP „Infostan tehnologije“
-fotokopiju dokaza o vlasništvu
-fotokopiju osnove stana iz osnovnog arhitektonsko-gradjevinskog projekta ili kotirani crtež (osnova) stana koji je izradilo i overilo odgovorno lice arhitektonske ili građevinske struke ili sudski veštak.
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu Cara Dušana 141, Zemun.