Domaćinstva

DOMAĆINSTVA

Ukoliko korisnik pripada kategoriji domaćinstva, za naplatu toplotne energije i potrošne tople vode nadležno je Javno komunalno preduzeće „Infostan tehnologije“ (www.infostan.rs). Ovo preduzeće, Sistemom objedinjene naplate (SON) u Gradu Beogradu omogućava ekonomičnu, brzu i racionalnu obradu podataka i objedinjenu naplatu komunalnih usluga i proizvoda preko mesečnih uplatnica.

Toplotna energija za domaćinstva koja nemaju ugrađene merače za isporučenu energiju naplaćuje se paušalno – po zagrevanoj površini stambenog prostora (din/m² godišnje). Domaćinstva koja imaju ugrađene merače u toplotnim predajnim stanicama plaćaju prema izmerenoj količini toplotne energije. Na računima ovih korisnika izražen je fiksni deo (instalisana snaga din/kW ili din/m² godišnje) i varijabilni deo (utrošena energija din/kWh).

Toplotna energija se plaća svakog meseca, tokom cele godine, za stambeni prostor, a za garaže samo u toku grejne sezone koja traje od 15. oktobra do 15. aprila. U zgradama koje imaju zajednički prostor u okviru zgrade (vešernice, zajedničke prostorije i sl.) koje se greju, naknada se uvećava srazmerno odnosu površine zajedničkog prostora i ukupne površine stanova u zgradi.

Korisnici iz ove kategorije eventualne reklamacije podnose u poslovnicama preduzeća „Infostan tehnologije“.

list 98-2021
list 98-2021

U cilju praćenja godišnjih troškova za isporučenu toplotnu energiju vlasnici stambenih prostora mogu upotrebiti kalkulatore troškova potrošnje. Kalkulatori su informativnog karaktera, a procena godišnje potrošnje toplotne energije izvedena je na osnovu prosečne godišnje potrošnje u poslednje tri grejne sezone.

Prirodni gas

Cena prirodnog gasa malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača JKP „Beogradske elektrane iskazana je po tarifama utvrđrnim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.

glasnik 83-2017
glasnik 83-2017
NAKNADA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST – 0,15 DINARA PO KUBNOM METRU

Svi kupci prirodnog gasa u Srbiji, pa i oni u Mladenovcu koje prirodnim gasom snabdevaju JKP „Beogradske elektrane“, će od 1. jula 2019. godine plaćati obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru prirodnog gasa. Naime, od ovog datuma će biti primenjen Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti (Sl.Glasnik 41 od 11.06.2019.), a na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. Glasnik RS“ 95 od 08. decembra 2018.)

Visina naknade će biti usklađivana sa pomenutim zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV-a od 10 odsto za prirodni gas, a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Ostvareni prihodi od naknade pripadaju budžetu Republike Srbije, a ne preduzeću koje potrošače snabdeva prirodnim gasom.

PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA

JKP „Beogradske elektrane“, kao imaoci javnih ovlašćenja, u postupku sprovođenja objedinjene procedure, na zahtev Nadležnog organa koji pokreće postupak priključenja, izdaju uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu JKP „Beogradske elektrane u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA
Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa
Odluka o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa
USLUGE DIREKCIJE ZA SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM
Usluge direkcije za snabdevanje toplotnom energijom
Usluge direkcije za snabdevanje toplotnom energijom
ISKLJUČENJE I PONOVNO PRIKLJUČENJE
list 78-2016
list 78-2016