Ценовници

Ценовници

Оснивач ЈКП “Београдске електране” је Град Београд, који својим актима регулише рад предузећа, док Република Србија законима одређује рад локалних самоуправа.

Цене комуналних услуга и производа одређује оснивач јавно-комуналних предузећа – Скупштина града Београда. Систем наплате топлотне енергије и потрошне топле воде одређен је статусом корисника.

Приликом утврђивања цене испоруке топлотне енергије, ЈКП „Београдске електране“ примењују Уредбу Владе Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Попусти

Сви корисници, независно од тога да ли припадају категорији домаћинства или пословни простор, имају право на попуст при плаћању рачуна на укупан износ уплатнице уколико своје рачуне измире до датума наведеног на уплатници (датум доспећа).

По истеку тог рока ЈКП „Инфостан технологије“ и ЈКП „Београдске електране“ у обавези су да зарачунавају законски дефинисану камату. У случају покретања поступка наплате преко Суда наплаћују се и судски и остали сродни трошкови.

Снабдевање топлотном енергијом

Топлотна енергија

  • Уколико корисник припада категорији домаћинства, за наплату топлотне енергије и потрошне топле воде надлежно је Јавно комунално предузеће „Инфостан технологије“ (www.infostan.rs). Ово предузеће, Системом обједињене наплате (СОН) у Граду Београду омогућава економичну, брзу и рационалну обраду података и обједињену наплату комуналних услуга и производа преко месечних уплатница.
  • Топлотна енергија за домаћинства која немају уграђене мераче за испоручену енергију наплаћује се паушално – по загреваној површини стамбеног простора (РСД/м² годишње). Домаћинства која имају уграђене мераче у топлотним предајним станицама плаћају према измереној количини топлотне енергије. На рачунима ових корисника изражен је фиксни део (инсталисана снага RSD/kW или РСД/м² годишње) и варијабилни део (утрошена енергија RSD/kWh)
  • Топлотна енергија се плаћа сваког месеца, током целе године, за стамбени простор, а за гараже само у току грејне сезоне која траје од 15. октобра до 15. априла. У зградама које имају заједнички простор у оквиру зграде (вешернице, заједничке просторије и сл.) које се греју, накнада се увећава сразмерно односу површине заједничког простора и укупне површине станова у згради.
  • Корисници из ове категорије евентуалне рекламације подносе у пословницама предузећа „Инфостан технологије“.
  • Наплату испоручене топлотне енергије код корисника који припадају категорији пословни простор, обављају „Београдске електране“. Постоји неколико начина наплате топлотне енергије. Један подразумева плаћање према инсталисаној снази (RSD/kW годишње). Други начин подразумева плаћање према мерилу количине топлотне енергије. На рачунима ових корисника изражен је фиксни део (инсталисана снага RSD/kW или РСД/м² годишње) и варијабилни део (утрошена енергија RSD/kWh).
  • Корисници из ове категорије евентуалне рекламације упућују ЈКП „Београдске електране“.

Испоручена топлотна енергија

У циљу праћења годишњих трошкова за испоручену топлотну енергију власници стамбених простора могу употребити калкулаторе трошкова потрошње. Калкулатори су информативног карактера, а процена годишње потрошње топлотне енергије изведена је на основу просечне годишње потрошње у последње три грејне сезоне.

Калкулатор упоредног обрачуна трошкова по паушалу и по потрошњи са месечним очитавањем за власнике стамбеног простора

У циљу праћења годишњих трошкова за испоручену топлотну енергију власници пословних простора могу употребити калкулаторе трошкова потрошње. Калкулатори су информативног карактера, а процена годишње потрошње топлотне енергије изведена је на основу просечне годишње потрошње у последње три грејне сезоне.

Калкулатор упоредног обрачуна трошкова са месечним очитавањем за власнике пословног простора

Прикључење на систем даљинског грејања

Прикључење објеката

III1.1 Јединични трошкови изградње прикључка (ТМ/30) Јединични трошкови представљају стварне трошкове израчунате за дужину прикључка који се потом поделе са 30, чиме се добија цена по једном дужном metpu трасе прикључка.

III.1.3 Трошкови набавке и уградње предајних станица и евентуално уизмењивача топлоте (ТП4)

Трошкови набавке и уградње предајних станпца обрачунавају се према следећој формула: TP4=TPG4+TPPTB4 ТПГ4 — трошкови набавке и уградње предајне станице за грејање и евентуално пзмењивача топлоте TPPTB4 — трошкови набавке и уградће предајне станице за потрошну топлу воду.

III. 1.4 Део трошкова система (ДТС)

Искључење и поновно прикључење

По захтеву корисника, а на основу одобрених техничких услова, Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ обављају искључења и поновна прикључења корисника.

Накнада трошкова за искључење односно поновно прикључење

Снабдевање природним гасом

Природни гас

Цена природног гаса малих купаца и домаћинстава јавног снабдевача ЈКП „Београдске електране исказана је по тарифама утврђрним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

Цена природног гаса за јавно снабдевање

НАКНАДА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ – 0,15 ДИНАРА ПО КУБНОМ МЕТРУ

 

Сви купци природног гаса у Србији, па и они у Младеновцу које природним гасом снабдевају ЈКП „Београдске електране“, ће од 1. јула 2019. године плаћати обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности у износу од 0,15 динара по сведеном кубном метру природног гаса. Наиме, од овог датума ће бити примењен Правилник о обрасцу пријаве евиденције обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности (Сл.Гласник 41 од 11.06.2019.), а на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. Гласник РС“ 95 од 08. децембра 2018.)

Висина накнаде ће бити усклађивана са поменутим законом, уз опорезивање по посебној стопи ПДВ-а од 10 одсто за природни гас, а у складу са Законом о порезу на додату вредност. Остварени приходи од накнаде припадају буџету Републике Србије, а не предузећу које потрошаче снабдева природним гасом.

Прикључење на гасну мрежу

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

ЈКП „Београдске електране“, као имаоци јавних овлашћења, у поступку спровођења обједињене процедуре, на захтев Надлежног органа који покреће поступак прикључења, издају услове за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП „Београдске електране у складу са Законом о планирању и изградњи.

Прикључење на систем за дистрибуцију природног гаса

Остале услуге ЈКП „Београдске електране”

УСЛУГЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ