Центар за испитивање квалитет и заштиту животне средине

О Центру за испитивање, квалитет и заштиту животне средине

Улога Центра за испитивање, квалитет и заштиту животне средине у ЈКП „Београдске електране“ је да, поред осталог, као тело за оцењивање усаглашености врши услуге за потребе интерних и екстерних корисника.

Центар је акредитована лабораторија за испитивање и акредитована лабораторија за еталонирање која испуњава захтеве стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 и обавља лабораторијске активности у складу са додељеним Обимима акредитације од стране Акредитационог тела Србије..

На основу додељене акредитације за активности испитивања, Центар испуњава прописане услове да врши мерење буке у животној средини према решењу Министарства заштите животне средине..

Поред наведеног, обавља и друга испитивања за интерне потребе предузећа.

Лабораторијске активности Центра обухватају:

  • Испитивање вентила сигурности, индустријске арматуре, термовизијска испитивања, испитивања без разарања, вибродијагностичка испитивања, одређивање нивоа буке у животној средини, испитивање заостале неуравнотежености (дебаланса), ласерско центрирање;
  • Еталонирање мерила притиска и еталонирање анализатора гасова за мерење емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора емисије.

Центар је акредитовано контролно тело типа Ц које испуњава захтеве стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17020 и обавља активности првог, редовног и ванредног контролисања мерила топлотне енергије у складу са додељеним Обимом акредитације од стране Акредитационог тела Србије..

На основу додељене акредитације за активности контролисања, Центар је овлашћено тело за обављање послова оверавања мерила топлотне енергије према решењу Министарства привреде – Дирекције за мере и драгоцене метале..

Центар врши контролисања и оверавања мерила топлотне енергије називног пречника од ДН 15mm до ДН 200mm називног запреминског протока до 500м3/ч.

Центар је ЈЕДИНО тело за оцењивање усглашености које је акредитовано и овлашћено за контролисање и оверавање мерила топлотне енергије великих називних пречника изнад ДН 80mm до ДН 200mm..

Поред наведеног, Центар обавља послове сервисирања мерила топлотне енергије, како за сопствене потребе, тако и за потребе екстерних корисника.

Захтеви за испитивање, еталонирање, контролисање и оверавање се подносе електронском или писаном преписком..

Приликом подношења захтева за контролисање и оверавање мерила топлотне енергије, потребно је попунити Спецификацију мерила топлотне енергије (Формулар – Спецификација мерила топлотне енергије ПРЕУЗМИТЕ кликом ОВДЕ).

ЦЕНОВНИЦИ:

Контакт центар:

e-пошта: centartqe@bgdel.rs
Телефон: +381 11 33-12-300