Често постављана питања

Најчешће постављена питања и одговори

Напомена: Одговори на најчешће постављена питања су изведени из Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду и Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије.

Када почиње, а када се завршава грејна сезона?

Грејна сезона почиње 15. октобра и завршава се 15. априла. Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја објекти ће бити загревани данима за које у задњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички хидрометеролошки завод прогнозира средњу дневну температуру 12 степени Целзијуса или нижу.

У случају да и после 3. маја Републички хидрометеоролошки завод Србије прогнозира средњу дневну температуру 12 степени Целзијуса или нижу, руководилац организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове енергетике, може наложити обезбеђивање снабдевања топлотном енергијом објеката и у тим данима, уколико постоје технички и технолошки услови.

Када почиње ремонт и шта он подразумева?

Како би систем био припремљен за наредну грејну сезону комунално предузеће, по завршетку грејне сезоне, обавља ремонт и спроводи планиране инвестиције у енергетским објектима система даљинског грејања. Радови у производном и дистрибутивном систему, као и у топлотним предајним станицама морају бити завршени до 30. септембра текуће године.
Од 1. до 10. октобра обавља се проба функционисања целокупног система даљинског грејања.

Колико траје грејни дан и када топлане греју без прекида?

Грејни дан траје од 6 до 22 часа, а недељом и празницима ( 11. новембар, 15. и 16. фебруара) од 7 до 22 часа. При ниским спољашњим температурама ваздуха у циљу заштите енергетских објеката и опреме система даљинског грејања или постизања прописаних температура, комунално предузеће је дужно да продужи грејни дан или да непрекидно снабдева тарифне купце топлотном енергијом, а да при томе рационално газдује енергијом.
Снабдевање топлотном енергијом се не прекида у ноћи између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 13. и 14. јануара, осим у случају изузетно повољне спољашње температуре ваздуха којом се обезбеђује одржавање прописаних температура.

У којим условима „Београдске електране” прекидају испоруку топлотне енергије у току грејног дана?

Испорука топлотне енергије у току грејног дана може да буде прекинута у случају повољне температуре спољашњег ваздуха. Испорука топлотне енергије се прекида када температуре спољашњег ваздуха више од 15 степени Целзијуса трају дуже од два сата. Поновна испорука топлотне енергије започиње када је температура спољашњег ваздуха 12 степени Целзијуса или нижа. Прекид испоруке топлотне енергије не може бити краћи од четири сата.
Топлотна енергија се уопште не испоручује (у току грејног дана) када температуре спољашњег ваздуха више од 15 степени Целзијуса трају дуже од 10 сати и када је у времену између 06.00 и 09.00 сати температура спољашњег ваздуха виша од 12 степени Целзијуса.

Испорука топлотне енергије у грејном дану не врши се уопште када температуре спољашњег ваздуха више од 15 степени Целзијуса трају дуже од 10 сати и када је у времену између 06.00 и 09.00х температура спољашњег ваздуха виша од 12 степени Целзијуса.

Када „Београдске електране” греју непрекидно 24 сата?

Грејни дан траје од 6.00 со 22.00х радним даном, а недељом и празником од 07.00 до 22.00 Уколико је температура спољашњег ваздуха измерена у 18.00ч нижа од +1 степен Целзијуса и прогнозиране температуре спољашњег ваздуха у времену од 22.00 до 06.00ч су ниже од 0 степени Целзијуса, производња топлотне енергије траје континуирано 24 часа.

Које су прописане температуре у стамбеним и пословним просторима?

„Београдске електране“ дужне су да постижу и одржавају у стамбеним просторијама тарифних купаца следеће температуре: у дневним боравцима, спаваћим собама, предсобљима, дегажманима и кухињама 20 степени Целзијуса;

„Београдске електране” дужне су да у стамбеним просторијама постижу и одржавају следеће температуре: у дневним боравцима, спаваћим собама, предсобљима, дегажманима и кухињама 20 степени Целзијуса; у тоалетима (посебан) 15 степени; купатилима (посебна и са тоалетом) 22 степена; гаражама 5 степени; атељеима 20 степени Целзијуса; док се степеништа и ходници ван станова не греју. Дозвољено одступање температуре у односу на прописане је један (+ /-) степен. Када су у питању пословне просторије, прописане су следеће температуре: канцеларије 20 степени Целзијуса; тоалет 15 степени; ходници и комуникације 18 степени и магацини 10 степени Целзијуса. Загрејаност стамбених, односно пословних просторија утврђује се мерењем температуре на висини од један метар у средишњем делу просторија.

Ко је надлежан за одржавање кућних грејних инсталација?

О одржавању унутрашњих грејних инсталација у стамбеним објектима стара се власник објекта, односно орган управљања зградом (стамбена заједница). Послове одржавања власник објекта посебним уговором поверава комуналном предузећу, другом привредном друштву или предузетнику који је регистрован за обављање те врсте делатности.
Граница између предајне станице и кућних грејних инсталација, гледано у смеру струјања топле воде, је на разводном воду, преградни вентил на улазу у измењивач топлоте, а на повратном воду преградни вентил на излазу из измењивача топлоте. То значи да, уколико немају уговорну обавезу, „Београдске електране” одржавају примарни део топлотне предајне станице.

Ко је надлежан за одржавање грејних инсталација у пословном простору?

За поправку кварова на примарном делу инсталација код пословног простора одговорне су „Београдске електране”, а за секундарни део (унутрашње грејне инсталације и секундарни део топлотне предајне станице) одговоран је власник простора који сам мора да ангажује извођача за поправке инсталација.

Ко је надлежан за замену радијатора?

Замену радијатора обавља власник стана о свом трошку. Услугу пражњења инсталација приликом замене радијатора или било које интервенције на кућним грејним инсталацијама власник стана плаћа на шалтерима ЈКП „Београдске електране” у Дирекцији за снабдевање топлотном енергијом у улици Цара Душана 141, у Земуну.

У ком року се отклањају техничке сметње с грејањем и када се мери температура у загреваним просторијама?

У случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије, потрошач има право да захтева да се сметње отклоне у примереном року, односно за 24 часа, а најдуже два дана од дана пријаве сметње Сервисном центру Града Београда (број телефона: 11-0-11) или писаним путем (адреса: Савски насип 11, Нови Београд). Предузеће је дужно да свако обавештење о поремећају у испоруци топлотне енергије евидентира. У року од 24 часа, а најкасније два дана од пријема телефонског или писаног обавештења, записнички се утврђује стање у предајној станици и на кућној грејној инсталацији. У случају да су температуре у просторијама ниже од прописаних, предузеће ће отклонити недостатке уколико је њихов узрок на објектима система даљинског грејања или кућним грејним инсталацијама које одржавају „Београдске електране”. Истичемо, потрошач је дужан да овлашћеним лицима предузећа омогући приступ предајној станици, односно мерним уређајима и кућним грејним инсталацијама, као и месту топловодног прикључка ради очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја и обуставе испоруке топлотне енергије.

Када потрошач стиче право на надокнаду штете?

Ако у стану потрошача настане штета проузрокована кваром или интервенцијом запослених у „Београдским електранама” на кућним грејним инсталацијама, потрошач се може обратити осигуравајућој компанији са којом „Београдске електране” имају потписан уговор или директно ЈКП „Београдске електране” како би остварио право на надокнаду штете.

Када се може заменити радијаторски вентил и коме се обратити?

Уколико је вентил на грејном телу процурео, потрошач се обраћа Сервисном центру Града Београда (број телефона: 11-0-11) . Само уколико стручне екипе предузећа процене да вентил не може бити поправљен, он ће бити замењен. Уколико потрошач сам затражи замену вентила који је у исправном стању, он сноси трошак куповине вентила, његове уградње и остале трошкове, попут пражњења инсталације, као и поновног пуњења хемијски припремљеном водом.

Када се испоручује потрошна топла вода?

Комунално предузеће је обавезно да испоручује топлотну енергију за припрему потрошне топле воде непрекидно у току целе године (изузев у случају квара или током ремонтног периода а не дуже од 2 дана), тако да потрошна топла вода у предајној станици, на излазу из измењивача топлоте, има температуру од 50 степени Целзијуса. Напомињемо, „Београдске електране” загревају воду „Београдског водовода” у топлотној предајној станици и нису надлежне за одржавање и поправку кварова на инсталацији за потрошну топлу воду унутар зграде или стана.

Шта је пробно грејање?

У оквиру техничког прегледа изграђених кућних грејних инсталација објекта, ради утврђивања њихове подобности за употребу, одобрава се пуштање у пробни рад по прописима којима се уређује изградња објеката, на основу акта надлежног органа. У току пробног рада проверава се испуњеност услова за издавање употребне дозволе. Пробни рад траје најкраће 15 дана, а најдуже до краја текуће грејне сезоне. „Београдске електране” и инвеститор објекта, на основу Акта о одобравању пуштања у пробни рад, закључују Уговор о продаји топлотне енергије за време пробног рада којим регулишу међусобна права и обавезе.

Ко плаћа трошкове искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања?

Искључење кућних грејних инсталација из система даљинског грејања обавља се на захтев потрошача или у случајевима када се грађанин без дозволе предузећа прикључи на систем даљинског грејања (Члан 69. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду). У тим случајевима потрошач мора да надокнади све неопходне трошкове настале искључењем из система даљинског грејања. Потрошач који након искључења кућних грејних инсталација жели поново да се прикључи на систем даљинског грејања дужан је да прибави документацију и плати трошкове настале због поновног прикључења у складу са одредбама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду (чланови 22 – 33).

Коме се обратити због промене власника пословног или стамбеног простора?

Уколико дође до промене власништва или закупа пословног простора, неопходно је да нови власник или закупац пословног простора достави купопродајни уговор или уговор о закупу ЈКП „Београдске електране”, односно Дирекцији за снабдевање топлотном енергијом (Улица Цара Душана 141, Земун).
Када је у питању стамбени простор, нови власник објекта или стана подноси доказ о власништву (Уговор о купопродаји, Оставинско решење, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању) или праву на коришћење одређеног простора непосредно ЈКП „Инфостан технологије” и ти подаци се одмах мењају у систему.

Ко доноси одлуку о повећању или снижењу цене грејања, односно испоруке топлотне енергије?

Скупштина града, као оснивач ЈКП „Београдске електране”, доноси одлуку о промени цене испоруке топлотне енергије. ЈКП „Београдске електране”, односно Надзорни одбор предузећа, на основу регулаторног извештаја урађеног у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом подноси предлог о евентуалној корекцији цена оснивачу – граду Београду – Секретаријату за енергетику и Секретаријату за финансије – Сектору за цене, на основу чега Скупштина града доноси одлуку.

У којим околностима корисник није дужан да плаћа рачуне за грејање и када се умањују износи рачуна?

Када измерене температуре у стамбеним или пословним просторијама износе 12 степени Целзијуса и ниже, тарифни купац не плаћа испоручену топлотну енергију за време трајања наведених околности. За све остале температуре које су испод прописаних вредности за сваки степен ниже цена грејног дана се умањује за по 5 одсто.

Зашто рачуне за грејање поједини потрошачи плаћају током целе године, а не само у време трајања грејне сезоне?

Одлуком Скупштине града Београда, да би се равномерно оптеретио кућни буџет грађана, потрошачима који паушално плаћају грејање омогућено је да трошкове за утрошену топлотну енергију плаћају 12 месеци у години. Прецизније, трошкови за грејање који се остваре у току грејне сезоне правилно се распоређују на једнаких 12 месечних рата, како би потрошачима било олакшано плаћање.

Најчешћа питања и одговори о наплати према утрошеној количини топлотне енергије

Ко и како очитава потрошњу у објектима?

ЈКП „Београдске електране” у периоду од 01. до 05. дана у месецу очитавају укупно испоручену топлотну енергију преко мерног уређајаја уграђеног у топлотно-предајну станицу, сходно члановима 47. и 48. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Сл. лист града Београда”, бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014, 19/2017, 26/2019, 101/2019 и 65/2020). ЈКП „Београдске електране” очитавају потрошњу на примару, односно укупну испоручену топлотну енергију прикљученим објектима што представља основ за расподелу потрошње унутар објекта.

Ко и на основу чега обавља расподелу топлотне енергије потрошене на нивоу објекта? Како је могуће проверити очитавање инсталисаних уређаја за расподелу?

У новоизграђеним објектима прикљученим на систем даљинског грејања инвеститори су ангажовали фирме (назив фирме и контакт телефон се налазе на полеђини рачуна ЈКП „Инфостан технологије”), које у <стронг>периоду од две године</стронг> (од дана увођења у систем редовне испоруке топлотне енергије) обављају расподелу потрошње на основу редовног месечног очитавања уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње. У циљу наставка наплате испоручене топлотне енергије према очитаним и расподељеним вредностима (после истека гарантног периода) неопходно је формирати стамбену заједницу која ће по истеку две године склопити уговор о наставку услуге очитавања и расподеле. Уколико након истека две године не буде формирана стамбена заједница или не буде склопљен уговор са фирмом о расподели очитаних вредности, наплата испоручене топлотне енергије на основу очитаних вредности мерила у предајној станици обављаће се сразмерно учешћу загреване површине предметног простора у укупној загреваној површини објеката прикључених на предајну станицу. На тај начин корисници ће изгубити могућност управљања појединачном потрошњом према личним потребама и плаћања у складу са тим. Очитавање и расподелу потрошње (једном месечно, као и приликом промене цена) на основу очитаних стања на уређајима за регистровање сопствене појединачне потрошње обавља предузеће које је са инвеститором објекта или стамбеном заједницом потписало споразум о очитавању и расподели топлотне енергије. Расподела потрошње се обавља према процентуалном учешћу показивања уређаја за расподелу потрошње (УРП), према укупном учитавању свих уређаја за расподелу у предментом(им) објекту(има) који је(су) повезани на предајну станицу. Проверу очитавања УРП-а, серијских бројева уређаја, везе серијских бројева и предметних простора (станова и локала), као и упутство за очитавање на самим УРП-овима потрошачи могу добити у фирми која обавља расподелу потрошње. У циљу доставе података о расподели потрошње, потребно је да скупштина станара контактира фирму која обавља расподелу. Та фирма доставиће извештај на основу којег се може видети како се дошло до расподељене потрошње приказане на полеђини рачуна ЈКП „Инфостан технологије”.

Шта представља ставка „ангажована снага“, како је одређена и како се наплаћује?

Ангажована снага је инсталисани капацитет грејних тела, одређена је пројектном документацијом коју је поднео инвеститор и на основу које је закључен уговор о закупу капацитета у постројењима испоручиоца топлотне енергије. Цена за ангажовану снагу је одређена на годишњем нивоу (на признаници ЈКП „Инфостан технологије” приказано као ставка: грејање ангажована снага), која се за прву грејну сезону обрачунава за период од 6 месеци, а по истеку текуће грејне сезоне (текућег обрачунског периода) наплаћује се 12 месеци. С обзиром да ЈКП „Инфостан технологије” годишњу цену своди на грејни дан, на уплатницама ЈКП „Инфостан технологије” јавља се разлика у јединичној цени за сваки месец која услед наведеног начина обрачуна зависи од броја дана у месецу. Из наведеног следи да јединична цена није иста у месецима који имају различит број дана (нпр. новембар, децембар, фебруар). Такође ангажована снага за стамбени простор може се обрачунавати и према загреваној површини станова. Обрачун ангажоване снаге је исти за све просторе на мерном месту.

Ко обрачунава расподељену енергију, и који је основ за корекцију рачуна?

Обрачун расподељене топлотне енергије и ангажоване снаге, израду месечних рачуна и њихову испоставу за ЈКП „Београдске електране” обавља ЈКП „Инфостан технологије”.
Рекламација на расподелу утрошене топлотне енергије подноси се правном лицу (фирми) ангажованом за очитавање и расподелу.
Рекламација на очитавање примарног мерила (које се налази у предајној станици) подноси се испоручиоцу топлотне енергије – ЈКП „Београдске електране”.
Рекламација на обрачун подноси се у ЈКП „Инфостан технологије”.
Корекција рачуна могућа је тек након констатовања грешке у очитавању или расподели топлотне енергије.

Да ли на уплатници „Инфостана“ потрошња одговара месецу за који је издат рачун?

Не, имајући у виду да ЈКП „Београдске електране”, у периоду од 01. до 05. дана у месецу очитавају укупно испоручену топлотну енергију преко мерног уређаја уграђеног у топлотној предајној станици. Дакле, очитава се потрошња из претходног месеца. Очитане вредности испоручене топлотне енергије се достављају предузећу које очитава УРП и расподељује потрошњу. Након расподеле, предузеће задужено за објекат доставља расподељене вредности ЈКП „Београдске електране” које, након провере усклађености достављене и расподељене потрошње, податке прослеђује у ЈКП „Инфостан технологије” ради израде и доставе рачуна. С обзиром да „Инфостан технологије” израђује рачуне за текући месец након 20-ог у месецу, тако није могуће на уплатницама „Инфостана технологије” исказивати потрошњу за тај месец. Због овог процеса се део рачуна ЈКП „Инфостан технологије”, који обрађује топлотну енергију (ставке „грејање” и „ангажована снага”), односи на претходни месец у односу на месец наведен у рачуну. Прецизније, на пример, на уплатници „Инфостан технологије” која стиже у фебруару на наплату, а на којој је наведено – јануар – налази се потрошња из децембра.

Како раде термостатски вентили?

Термостатски вентили раде по принципу термостата. На термостатским вентилима нумерисани су бројеви који одређују извесну температуру ваздуха у просторији. Дефинисање подеока и температуре ваздуха се разликује од врсте произвођача вентила. Уколико је, на пример, на положају 3 радијатор хладан, то значи да је достигнута preddefinisana температура ваздуха у просторији и уколико иста падне испод дате вредности, термостатски вентил сам пропусти извесну количину топлотне енергије (топле воде) до тренутка док се не постигне задата температура ваздуха у просторији.

Зашто су понекад могући већи рачуни (потрошња) у односу на оне из претходног месеца?

Уколико су термостатски вентили на истим положајима у периоду од два узастопна месеца, а да се ниво расподељене топлотне енергије разликује, треба имати у виду да је за објекте испоручена различита количина топлоте у различитим месецима, а све у складу са временским условима у том периоду. У периоду када су биле ниже спољне темпрературе ваздуха, како би се у објектима одржавала прописана температура ваздуха, испоручено је више топлотне енергије. Пример: Да је у децембру месецу (који је био хладнији од претходног месеца) била испоручена иста количина топлотне енергије као у новембру, у предметним објектима (становима) не би било могуће успоставити прописане температуре у загреваним просторијама (20 степени Целзијуса +/-1).

Да ли промене на инсталацијама у суседним становима (измене броја грејних тела) може утицати на рачуне у околним становима?

Измене на инсталацијама и грејним телима нису дозвољене без писаног одобрења испоручиоца топлотне енергије. Свака промена на грејним телима (промене броја ребара и слично) одражава се на потрошњу у становима у којима је извршена промена, а не на околне станове.