BECA

Ušteda energije u stambenim zgradama Projekat „BECA“ – ID 270981

Projekat „BECA“ bio je usmeren ka uravnoteženom evropskom pristupu očuvanja energije – kako primeniti savremene informaciono-komunikacione tehnologije za ostvarivanje ušteda energije kod korisnika sistema daljinskog grejanja. Projekat je počeo sa realizacijom 2011. godine.

  1. Promovisanje potreba za smanjenje potrošnje vode i svih vidova energije stambenog sektora, kao i korišćenje obnovljivih vidova energije;
  2. Formiranje skupa servisa koji pružaju informacije o potrošnji energije, čime će potrošačima biti omogućen direktan uvid u efekte njihovog ponašanja po svim parametrima potrošnje resursa;
  3. Implementiranje „pametne“ aplikacije za merenje potrošnje energije sa ciljem da se izbegne nepotrebna potrošnja i optimizuje utrošak energije tokom vremena u skladu sa tarifama i zahtevima distributera energije.

Pored toga, aplikacije služe i za optimalno korišćenje energije dobijene u lokalnim izvorima (na primer, biomasa kao zamena za ugalj).

Projekat je završen 2014. godine, a finansijsku podršku dala je Evropska komisija, a formiran je konzorcijum od 18 preduzeća i organizacija iz 9 zemalja sa ciljem pružanja pobrojanih usluga potrošačima u objektima socijalnog stanovanja. Pilot projekti „BECA“ usluga smešteni su na sedam lokacija u sedam zemalja: Orebro (Švedska), Manresa (Španija), Darmštat (Nemačka), Torino (Italija), Havirov (Češka Republika), Ruse (Bugarska) i Beograd (Srbija).

Naziv projekta

Akronim projekta

Paket EU projekta

Logo projekta

Status

Trajanje projekta

Početak projekta

Završetak projekta

Koordinator projekta

Partneri na projektu

Broj zemalja

Pilot lokacije

Zvanični portal projekta

Pilot lokacija u Beogradu

Pilot lokacija u Beogradu

Izgled jedne od stambenih zgrada na pilot lokaciji i termovizijski snimak koji ukazuje na potrošnju toplotne energije
Zamena uglja sa briketima od drvne mase u KO Maljenska 3

Zamena uglja sa briketima od drvne mase u KO Maljenska 3

Zamena radijatorskog ventila i postavljanje delitelja toplote

Zamena radijatorskog ventila i postavljanje delitelja toplote

Pilot lokacije Projekta

Pilot lokacije Projekta