JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

Na osnovu Statuta JKP „Beogradske elektrane“ broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima koja se stavljaju van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine i Odluke direktora br. I-7114 od 18.05.2021. godine, JKP „Beogradske elektrane“ kao prodavac objavljuju:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI OPASNOG OTPADA PISANIM JAVNIM NADMETANjEM

1. PREDMET KUPOPRODAJE

Predmet kupoprodaje su sledeće vrste opasnog otpada :

 • istrošeni olovni automobilski akumulatori, baterije i stacionirani akumulatori, ukupne težine  1,5 t, indeksnog broja: 16 06 01*;
 • otpadne fluo cevi 0,8 t, indeksnog broja : 20 01 21*;
 • rabljena motorna ulja, ukupne težine  1,0 t, indeksnog broja: 13 02 05*;
 • rabljeno ulje iz pumpi, ukupne težine  4,2 t, indeksnog broja: 13 02 05*;
 • otpadno mineralno ulje, ukupne težine  1,0 t, indeksnog broja:13 03 10*;

Rabljena i otpadna ulja pakovana su u metalnu i plastičnu burad od 200 ili 60 litara.

Cena ambalaže uključena je u cenu ulja.

2. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE
 • Kupac koji kupuje opasan otpad mora preuzeti celokupnu strukturu i celokupne ponuđene količine opasnog otpada, dok će prednost prilikom kupovine imati kupac kod koga će aritmetička sredina ponuđenih cena biti veća od aritmetičke sredine ponuđenih cena kod ostalih ponuđača.
 • Cene u ponudi dati po kg. za svaku vrstu opasnog otpada pojedinačno, na paritetu magacin prodavca, bez PDV-a koji će biti naknadno obračunat.
 • Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti sav opasan otpad, po istim prosečnim cenama, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.
 • Kupac kupuje opasan otpad u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje robe.
 • Uvid u stanje opasnog otpada  moguće  je izvršiti  na adresi : JKP „Beogradske elektrane“,  11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11, svakog radnog dana u periodu od 08 do 14 časova.
 • Količine pruzetog opasnog određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.
3. USLOVI ZA UČESTVOVANjE
 • Kupci moraju posedovati propisanu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. zakon, 43/2011-odluka US RS, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr.zakon i 95/2018-dr.zakon) i Zakonom o upravljanju otpadom ( „Sl. Glasnik RS“ br. 36/09 , 88/10 i 14/2016 i 95/2018-dr.zakon), odnosno Rešenje o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport opasnog otpada, Rešenje o izdavanju dozvole za skladištenje, Rešenje o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada, sa indeksnim brojevima koji su predmet prodaje ili Rešenje o izdavanju odgovarajuće integralne dozvole.

Ukoliko Kupac nema neku od gore pomenutih dozvola, mora imati zaključen ugovor sa preduzećem koje ima odgovarajuće dozvole, tako da zajedno poseduju sve potrebne dozvole.

 • Kao kupac se može pojaviti privredno društvo ili preduzetnik. Kupci su dužni  da uz ponudu dostave Izvod iz Agencije za privredne registre i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).
4. PODNOŠENjE PONUDA
 • Rok za podnošenje pisanih ponuda  je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.
 • Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 3 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU OPASNOG OTPADA  – NE OTVARATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070 Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.
 • Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.
5. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA,  PRIMOPREDAJA ROBE,  ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE
 • Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije  zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.
 • Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.
 • Ugovor se zaključuje na period od jedne godine, u kom periodu će se izabrani kupac odazvati svakom pozivu prodavaca za preuzimanjem opasnog otpada.
 • Osoba za kontakt : Miloš Jeremić, tel. 2093 342, e-mail: milos.jeremic@bgdel.rs

Beograd, 26.05.2021.