JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane” broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-82324/23-3 i NO-82324/23-4 od 29.11.2023. godine kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA

Predmet  kupoprodaje je rashodovano osnovno sredstvo – ponton za pretovar tečnog goriva (u daljem tekstu: rashodovani ponton za pretovar tečnog goriva), početne minimalne vrednosti 28.000.000,00 dinara.

Osoba za kontakt: Dejan Milanović, tel.011/2093-687, 064/898 5011, e-mail: dejan.milanovic@bgdel.rs

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

– Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena, uz 100 % avansno plaćanje ukupne kupoprodajne cene.

– Cenu u ponudi dati na paritetu – fco sedište Prodavca – JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11, Toplana “Novi Beograd“.

– Cenu u ponudi dati bez PDV-a, koji će biti obračunat po zakonu, a ista obuhvata sve troškove Kupca.

– Ukoliko više ponuđača – potencijalnih kupaca ponudi kupovinu rashodovanog pontona za pretovar tečnog goriva pod istim uslovima, prednost će imati ponuđač koji je prvi dostavio ponudu.

– Kupac kupuje rashodovani ponton za pretovar tečnog goriva u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

– Uvid u stanje rashodovanog pontona za pretovar tečnog goriva moguće  je izvršiti  na adresi:

JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11, svakog radnog dana od 08-14 časova.

– Svaki ponuđač, kao potencijalni kupac je dužan da uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u korist prodavca u iznosu od 1.000.000,00 dinara, kao garanciju za ozbiljnost ponude i za uredno izvršenje ugovornih obaveza, koju prodavac ima pravo da aktivira u slučaju da izabrani kupac odustane od ponude nakon prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg ponuđača od strane prodavca, odnosno u slučaju da ugovor o kupoprodaji bude raskinut zbog neizvršavanja ugovornih obaveza u svemu na ugovoreni način i u ugovorenim rokovima od strane kupca.

– Depozit će biti vraćen, nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji, onim ponuđačima čija ponuda nije izabrana kao najpovoljnija.

– Depozit će kupcu biti vraćen nakon izvršenja u celosti njegovih ugovornih obaveza iz ugovora o kupoprodaji zaključenog sa prodavcem.

– Kupac je dužan da preuzme rashodovani ponton za pretovar tečnog goriva u roku koji će biti određen u ugovoru o kupoprodaji.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE

– Kao zainteresovani ponuđač, odnosno potencijalni kupac, ponudu za kupovinu rashodovanog pontona za pretovar tečnog goriva može podneti privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice.

– Zainteresovani ponuđač uz ponudu za kupovinu rashodovanog pontona za pretovar tečnog goriva obavezan je da dostavi prodavcu Izvod iz Agencije za privredne registre i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA

– Rok za podnošenje pisanih ponuda,  je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

– Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 2 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti

sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANOG OSNOVNOG SREDSTVA – PONTONA ZA PRETOVAR TEČNOG GORIVA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070 Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

– Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

– Prodavac je obavezan da u roku od 3 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za kupca obavesti istog pisanim putem ili elektronskim putem o izboru i pozove ga da zaključi ugovor o kupoprodaji sa prodavcem (kupoprodajni ugovor).

4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

– Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije  zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

– Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu ukupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.

– Ugovor se zaključuje sa rokom važenja do izvršenja svih ugovorenih obaveza obe ugovorne strane.

– Primopredaja kupljenog rashodovanog pontona za pretovar tečnog goriva izvršiće se zapisničkim putem, u prisusvu ovlašćenih lica ispred obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati ukupne kupoprodajne cene, sa uračunatim PDV, u vidu izvoda banke, bez koga se primopredaja ne može izvršiti.

– Odvoženje rashodovanog pontona za pretovar tečnog goriva van sedišta prodavca kupac će izvršiti u celosti o svom trošku, u roku od 30 dana od dana izvršene primopredaje.