JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Na osnovu Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluke Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-10891/23-7 od 14.02.2023. godine i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine, JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju:

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI PISANIM JAVNIM NADMETANJEM RASHODOVANOG OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Predmet kupoprodaje su rashodovani računari i računarska oprema, razni električni aparati u količini od 3 600 kg.
Sav gore pomenut opasan otpad prodaje se u viđenom stanju, bez prava na naknadne reklamacije, u celokupnoj strukturi i količini.
Cenu dati po kilogramu opasnog električnog i elektronskog otpada.
Osoba za kontakt : Dejan Milanović, tel. 011/ 2093-687, 064/899 5011, e-mail: dejan.milanovic@bgdel.rs

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena za celokupnu količinu opasnog električnog otpada, uz avansno plaćanje

 • Cenu u ponudi dati po kilogramu opasnog električnog i elektronskog otpada na paritetu magacin prodavca, bez PDV-a, koji će biti obračunat po zakonu.
 • Ukoliko više kupaca ponudi kupovinu celokupne količine opasnog električnog i elektronskog otpada pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.
 • Kupac kupuje opasan električni i elektronski otpad u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.
 • Kupac je dužan da kupi i preuzme celokupnu količinu opasnog električnog i elektronskog otpada.
 • Uvid u stanje opasnog električnog i elektronskog otpada moguće je izvršiti na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, 11070 Novi Beograd, Savski nasip br. 11, svakog radnog dana od 08-14 časova.
 • Količina pruzetog opasnog električnog i elektronskog otpada određuje se merenjem na kolskoj vagi prodavca i ovako izmerene količine su jedino merodavne.
2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE
 • Kupci moraju posedovati propisanu dokumentaciju koja se odnosi na ispunjenost uslova sa aspekta zaštite životne sredine, tj. dozvole za sakupljanje i transport opasnog električnog i elektronskog otpada. Ukoliko kupci nemaju dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog električnog i elektronskog otpada moraju obezbediti ugovore sa preduzećima koje imaju ove dozvole. Sve pomenute dozvole izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 14/2016).
 • Kupci su dužni da uz ponudu dostave Izvod iz Agencije za privredne registre i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV), kao i gore pomenute dozvole o upravljanju opasnog električnog i elektronskog otpada.
3. PODNOŠENjE PONUDA
 • Rok za podnošenje pisanih ponuda, je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.
 • Ponude sa pratećom dokumentacijom, navedenoj u tački 2 ovog poziva, podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU OPASNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA – NE OTVRATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP “Beogradske elektrane”, 11070 Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.
 • Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.
4. ZAKLjUČENjE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE
 • Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru njegove ponude kao najpovoljnije zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.
 • Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši avansnu uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca.
 • Ugovor se zaključuje na period do 30.09.2023. godine, u kom periodu će se izabrani kupac odazvati svakom pozivu prodavaca za preuzimanje opasnog električnog i elektronskog otpada.