JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA NEPOSREDNOM POGODBOM

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA NEPOSREDNOM POGODBOM

Na osnovu  Statuta JKP “Beogradske elektrane”, broj I-12352/2 od 14.06.2016. godine, Odluka Nadzornog odbora JKP “Beogradske elektrane” broj NO-74519/23-9, NO-74519/23-10 od 27.10.2023. godine, kao i Pravilnika o postupanju sa materijalnim sredstvima van upotrebe broj broj I-10861/4 od 29.10.2020. godine,  JKP “Beogradske elektrane”, kao prodavac, objavljuju :

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U KUPOPRODAJI RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA NEPOSREDNOM POGODBOM

Predmet kupoprodaje su rashodovane zalihe iz Magacina sredstava van upotrebe (Magacin 205), ukupno 44 stavke.

1. OBAVEZNI USLOVI KUPOPRODAJE

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg kupca je najveća ponuđena cena uz 100 % avansno plaćanje ili neopozivu, bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi pisani poziv, bez prava protesta i dokazivanja (u daljem tekstu bankarska garancija).

Kupci kupuju celokupne rashodovane magacinske zalihe od 44 stavke.

Delimična kupovina nije moguća.

Ponuđenu cenu dati kao jedinstvenu cenu za celokupne rashodovane magacinske zalihe,

Cene u ponudi dati na paritetu sedište prodavca, neutovareno, bez PDV koji će biti naknadno obračunat i koji pada na teret kupca.

Ukoliko više kupaca ponudi da će kupiti celokupne rashodovane magacinske zalihe pod istim uslovima, prednost će imati kupac koji je prvi dostavio ponudu.

Kupac kupuje celokupne rashodovane magacinske zalihe u viđenom stanju, na osnovu svog mišljenja i procene, te nema pravo na prigovore i reklamacije nakon izvršene primopredaje.

Svaki zainteresovani kupac dužan je da, kao garanciju za ozbiljnost ponude i  uredno izvršenje ugovornih obaveza, uz ponudu dostavi dokaz o uplati depozita u  korist prodavca  u iznosu od 500.000,00 dinara, koji će se aktivirati u slučaju da izabrani kupac, nakon dostavljanja ponude, odustane od cena koje je ponudio ili svojom krivicom dovede do raskida ugovora.

Depozit će biti vraćen, posle zaključenja ugovora, onim zainteresovanim kupcima koji nisu dali najpovoljniju ponudu.

Kupcu sa kojim prodavac zaključi ugovor depozit će biti vraćen po ralizaciji svih njegovih ugovornih obaveza.

Uplatu depozita izvršiti na tekući računa prodavca kod  BANCA INTESA  br. 160-6791-73 svrha doznake : „Depozit za kupovinu rashodovanih magacinskih zaliha“.

Uvid u stanje rashodovanih magacinskih zaliha  može se izvršiti se na adresi: JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Novi Beograd, svakog radnog dana od 09-13 časova.

Količine preuzetih rashodovanih magacinskih zaliha određuju se brojanjem ili  merenjem na kolskoj vagi prodavca uz prisustvo ugovornih strana, i ovako izbrojene i  izmerene količine su jedino merodavne.

2. USLOVI ZA UČESTVOVANjE

Kao kupac se može pojaviti privredno društvo, preduzetnik, ili fizičko lice. Kupci koji su pravna lica su dužni sa da uz ponudu dostave Izvod o registraciji privrednog subjekta iz APR i Potvrdu o izvršenom evidentiranju za PDV (ako su u sistemu PDV).

3. PODNOŠENjE PONUDA

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Politika“ izdanje za Srbiju, do 14,00 časova.

Ponude, sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti sa natpisom „ PONUDA ZA KUPOVINU RASHODOVANIH MAGACINSKIH ZALIHA – NE OTVARATI – ZA KOMISUJU ZA PRODAJU SREDSTAVA VAN UPOTREBE “ na adresu JKP „Beogradske elektrane“, 11070, Novi Beograd, Savski Nasip broj 11.

Ukoliko ne dobije zadovoljavajuće ponude, prodavac zadržava pravo da ne realizuje ovu prodaju.

Komisija za prodaju nakon završenog postupka otvaranja ponuda, u roku od 3 dana, obavestiće pisanim putem sve učesnike u kupoprodaji o izboru najpovoljnijeg kupca .

4. ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, PRIMOPREDAJA ROBE, ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE

Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pisanog obaveštenja o izboru za najpovoljnijeg kupca zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavcem.

Izabrani kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora izvrši uplatu celokupne kupoprodajne cene, sa obračunatim PDV-om, na račun prodavca, ili dostavi bankarsku garanciju na isti iznos, sa rokom dospeća naplate 30 dana od potpisivanja ugovora.

Primopredaja kupljenih rashodovanih magacinskih zaliha izvršiće se zapisničkim putem, u prisustvu ovlašćenih lica obe ugovorne strane, uz uslov da pre primopredaje izabrani kupac dostavi dokaz o uplati celokupne kupoprodajne cene, sa uračunatim odgovarajućim PDV, u vidu izvoda banke, ili bankarsku garanciju, bez kojih se primopredaja ne može izvršiti.

SPECIFIKACIJU ZALIHA KOJE SU PREDMET PRODAJE PREUZMITE KLIKOM (OVDE)

Osoba za kontakt : Dejan Milanović, tel. 011/ 2093-687, 064/899 5011, e-mail: dejan.milanovic@bgdel.rs