Процедуре за потрошаче

Процедуре за потрошаче

Процедура за прикључење

Прикључење нових објеката

Корак 1:
ЈКП „Београдске електране“, као имаоци јавних овлашћења, у поступку спровођења обједињене процедуре, на захтев Надлежног органа који покреће поступак прикључења, издају услове за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП„Београдске електране”, а у циљу прибављања локацијских услова у складу са Законом о планирању и изградњи, што је предуслов за добијање Грађевинске дозволе или Решења о одобрењу извођења радова.

Корак 2:
Уколико је у условима за пројектовање и прикључење наведено да је потребна изградња недостајуће инфраструктуре, или је потребно измештање постојећег топловода, Инвеститор подноси захтев (слободна форма захтева) за закључење уговора о изградњи недостајуће комуналне инфраструктуре, или закључење уговора о измештању топловода, у циљу изградње планираног објекта. Захтев се подноси у ЈКП „Београдске електране“ – Дирекција за снабдевање топлотном енергијом, Цара Душана 141, Земун.

Корак 3:
Након издавања услова за пројектовање и прикључење, Инвеститор је у обавези да благовремено достави пројектно техничку документацију за извођење радова (машински пројекат за извођење, електропројекат топлотне подстанице и елаборат енергетске ефикасности ) надлежној служби у ЈКП „Београдске електране” у циљу издавања Извештаја о прегледу инвестиционо-техничке документације (<а href=“/wp-content/uploads/2023/01/Zahtev-za-pregled-investiciono-tehnicke-dokumentacije-KGI-QUP40.K04.01.04-01.doc“> Захтев за преглед инвестиционо-техничке документације: QUP.40.K04.01.04-01 );

Корак 4:
По прибављању Извештаја о прегледу пројектно техничке документације, а на основу Захтева за одобрење прикључења ( Захтев за одобрење прикључења: QUP.40.KO4.01.05-01 ) Инвеститору издаје Решење о одобрењу за прикључење и са њим закључује Уговор о остваривању услова за прикључење на даљински систем грејања.

Прикључење постојећих објеката и објеката који се прикључују гашењем котларница

Koрak 1:
ЈКП „Београдске електране”, као имаоци јавних овлашћења, у поступку спровођења обједињене процедуре, на захтев Надлежног органа који покреће поступак прикључења, издају услове за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП„Београдске електране”, у складу са Законом о планирању и изградњи, што је предуслов за добијање Решења о одобрењу извођења радова према Правилнику (Сл. Гласник РС, бр. 102/2020, 16/2021 и 87/2021).

У току припреме документације за подношење захтева надлежном органу, потребно је благовремено:

  • решити власничке односе на парцели и објекту
  • припремити ситуацију објекта на катастарско-топографском плану

<liприпремити основе подземних етажа са уцртаном локацијом просторије за смештај топлотне подстанице и оверену сагласност власника просторије за локацију исте

 • припремити оверену сагласност за коридор топловодног прикључка
 • припремити податке о врсти енергента и потрошњи горива у предходне три године (само за објекте у којима се гаси котларница)

 

Наглашавамо да је прикључење објеката могуће само уколико је за исте издата употребна дозвола или Решење о озакоњењу.

У случају накнадног прикључења станова и пословних простора обухваћених резервом према „Програму прикључења 21000 станова“ захтев за издавање техничких услова се подноси на обрасцу предузећа ( Захтев за издавање техничких услова-накнадно прикључење QUP.40.KO4.01.03-06 ).

Уз захтев се доставља доказ о власништву и легалности простора и сагласност Стамбене заједнице за накнадно прикључење простора.

Koрak 2:
На основу издатих услова за пројектовање и прикључење Инвеститор је у обавези да благовремено достави пројектно техничку документацију за извођење радова (машински пројекат и електропројекат топлотне подстанице) надлежној служби у ЈКП „Београдске електране” у циљу издавања Извештаја о прегледу инвестиционо-техничке документације ( Захтев за преглед инвестиционо-техничке документације QUP.40.K04.01.04-01 ).

У случају да су за објекат спроведене мере енергетске санације (санација омотача зграде, замена столарије), односно да је објекат у поступку енергетске санације уз пројектно техничку документацију доставити и :

 • Елаборат енергетске ефикасности који обухвата стање пре санације (утврђује се енергетски разред за постојеће стање, израђује се енергетски пасош и предвиђају се мере за побољшање);
 • Нови Елаборат енергетске ефикасности са предвиђеним мерама за побољшање да би се доказало да је енергетски разред подигнут за један ниво и израђује се енергетски пасош.

Koрak 3:
На основу захтева ( Захтев за одобрење прикључења на дистрибутивни систем QUP.40.KO4.01.05-01 ) Инвеститору се издаје Решење о одобрењу за прикључење и са њим закључује Уговор о остваривању услова прикључење на даљински систем грејања.

Захтев ће се разматрати у складу са Одлуком о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања, бр. И-10826/3 (Службени лист Града Београда бр.98 од 29.10.2021. године) и Правилником о условима за прикључење постојећих објеката на даљински систем грејања бр. И-324/5 од 28.04.2022. године

Услов за прикључење постојећих објекта је да се у првој фази донесе Решење, закључи Уговор и испуне доспеле уговорне обавезе за минимум 2/3 од укупне површине објекта.

Koрak 4 (важи само за прикључење нових објеката, за остала прикључења одмах се прелази на корак 5)

Koрak 5. (важи за сва прикључења)

У циљу обављања прегледа изведених радова на грејним инсталацијама, пуштања грејања у објекту и укључења објекта у систем наплате грејања, Инвеститор подноси пријаву за прикључење ( Пријава QUP.40.K04.01.06-01 ), са пратећом Спецификацијом стамбеног простора ( Спецификација QUP.40.K04.01.06-05 ) и/или пратећом Спецификацијом пословног простора ( Спецификација QUP.40.K04.01.06-02 ).

Попуњена пријава са пратећим документацијама подноси се Сектору техничке оперативе- служби за пријем објеката (Улица цара Душана 141, Земун).

Након подношења пријаве за прикључење биће обављен технички предпреглед објекта када се констатује усклађеност изведеног стања објекта и инсталација са пројектованим стањем. По добијању позитивног извештаја са техничког прегледа приступа се склапању уговора о испоруци топлотне енергије и прикључење на систем даљинског грејања.

Захтеве који се попуњавају на обрасцу предузећа потребно је доставити Дирекцији за снабдевање топлотном енергијом која се налази на адреси: Земун, Цара Душана 141.

Процедура за искључење и поновно прикључење

 • Захтев за искључење пословног простора са система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ ( формулар QUP.40.K04.01.12-07 ) подноси искључиво власник или закупац уз овлашћење, сагласност власника пословног простора са свом важећом обавезном документацијом наведеном у формулару Захтева за искључење.
 • Захтев за искључење стамбеног објекта са система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ ( формулар QUP.40.K04.01.12-01 ) подноси искључиво власник стамбеног простора са свом обавезном и важећом документацијом уз Изјаву ( формулар QUP.40.K04.01.12-09 ) о датој сагласности Савета зграде за искључење стамбеног објекта коју је потребно да попуни и овери Управник стамбене заједнице.
 • Захтев за поновно прикључење објекта на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ ( формулар QUP.40.K04.01.12-05 ) подноси искључиво власник објекта или друго лице уз овлашћење и сагласност власника објекта са свом важећом обавезном документацијом наведеном у формулару Захтева у зависности од намене објекта.

Захтеви се могу предати на пријемном шалтеру дирекције за снабдевање топлотном енергијом на адреси Цара Душана бр.141, Земун или путем корисничког web портала.

Упутство за прелазак на наплату према потрошњи

НАПЛАТА ПРЕМА ПОТРОШЊИ

На основу градске Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Сл. града Београда, бр.43/2007 од 24.12.2007 године), обавеза ЈКП „Београдске електране“ је била да пропише техничке услове за избор уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње и техничке услове за избор термостатских вентила, што су ЈКП „Беогрдаске електране“ и учиниле.

НОВОИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ

Новоизграђени објекти прикључени на систем даљинског грејања по новој методологији, ЈКП „Београдске електране“ уводе се у обрачун испоруке топлотне енергије према потрошњи. За предметне објекте се у периоду од 01. до 05. дана у месецу обавља очитавање укупно испоручене топлотне енергије, преко мерног уређаја уграђеног у топлотно-предајну станицу, сходно члановима 47. и 48. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду.

Инвеститори у наведеним објектима (новоизграђени објекти прикључени на систем даљинског грејања по новој методологији) су ангажовали фирме које у периоду од две године (од дана увођења у систем редовне испоруке топлотне енергије) обављају расподелу потрошње на основу редовног месечног очитавања уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње. У циљу наплате испоручене топлотне енергије према очитаним и расподељеним вредностима неопходно је формирати стамбену заједницу која ће по истеку две године склопити уговор о наставку услуге очитавања и расподеле. Уколико након истека две године не буде формирана стамбена заједница или не буде склопљен уговор са фирмом о расподели очитаних вредности, наплата испоручене топлотне енергије на основу очитаних вредности мерила у предајној станици биће обављена сразмерно учешћу загреване површине предметног простора у укупној загреваној површини објеката прикључених на предајну станицу у складу са чланом 11. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (Сл. града Београда, бр.24/2003 од 23.09.2003 године).

У објекима са уграђеним уређајима за регистровање сопствене појединачне потрошње расподела трошкова топлотне енергије обавља се према стањима очитаним на уређајима, а према члану 49. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом и члановима 12. и 13. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда.

OБЈЕКТИ КОЈИ СУ ВЕЋ ПРИКЉУЧЕНИ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Објекти прикључени на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” којима се обрачун испоручене топлотне енергије обавља према загреваној површини, на почетку обрачунског периода наредне грејне сезоне, почевши од маја месеца, могу очекивати промену начина обрачуна и прелазак на обрачун према испорученој топлотној енергији.

За те објекте у периоду од 01. до 05. дана у месецу обављаће се очитавање укупно испоручене топлотне енергије, преко мерног уређаја уграђеног у топлотно-предајну станицу, сходно члановима 47. и 48. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. Расподела и обрачун испоручене топлотне енергије на основу очитаних вредности мерила у предајној станици обављаће се преко система обједињене наплате, сразмерно учешћу загреване површине предметног простора у укупној загреваној површини објеката прикључених на предајну станицу, а све у складу са чланом 11. Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда.

У тим објектина уградња уређаја за регистровање сопствене потрошње је обавеза власника простора – односно тарифних купаца што је дефинисано чланом 49. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. У циљу уградње уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње потребно је да стамбене заједнице прикључене на исту предајну станицу поднесу захтев за прибављање техничких услова за избор и уградњу уређаја за регистровање сопствене потрошње. Захтев се подноси писаним путем у слободној форми Дирекцији за снабдевање топлотном енергијом на адреси Цара Душана 141, Земун. На основу прибављених техничких услова, стамбена заједница је дужна да изабере предузеће које ће извести пројектну документацију – елаборат о уградњи термостатских вентила и уређаја за регистровање потрошње, правилник о раподели топлотне енергије, уговор о очитавању, сервисирању уређаја и расподели укупно испоручене топлотне енерије. Након израде потребне документације и након усклађивања инсталације према изведеној пројектној документацији, уз записником о активирању мерила, објекат може на почетку наредног обрачунског периода, од 01. маја текуће године, прећи у наплату према потрошњи.

Постојећи објекти којима се обрачун испоручене тополотне енергије обавља према потрошњи, након одобрења достављене документације промена начина расподеле биће спроведена од наредног обрачунског периода – месеца.

Важно је знати и следеће:

  • Ваша имовина је стамбена зграда у којој живите, не само ваш стан!
  • Очитавњем ултразвучног мерила на мерном месту у пређној станици добија се укупно испоручена топлотна енергија објекту.
  • Уградњу термостатских вентила и уређаја за регистровање сопствене појединачне потрошње, као и расподелу утрошене енергије сваког стана појединачно не обављају топлане.
  • Термостатски вентил регулише собну температуру ваздуха унутар прописаних граница.
  • Делитељи топлоте, као уређаји за регистровање сопствене потрошње на грејним телима, региструју рад грејних тела у бездимензионалним јединицама – импулсима
  • Калориметри на прикључним водовима, као уређаји за регистросавње сопствене потрошње, региструју предату топлотну енергију простору.
  • Уређаји за регистровање сопствене потрошње су власништво власника простора.

<liРасподељена топлотна енергија за сваки простор састоји се од сопствене потрошње (регистроване на уређајима за регистровање сопствене потрошње) и заједничке потрошње (утрошене топлотне енергије у цевним водовима између мерила и предајној станици и уређајима за регистровање сопствене потрошње).

Правилним руковањем термостатским вентилима и рационалним коришћењем топлотне енергије, могуће је остварити значајно мању потрошњу топлотне енергије нарочито уколико зграда нема велике топлотне губитке (прописно је изолована) и уколико је спољашња столарија доброг квалитета. Набавка и уградња ових уређаја је у надлежности сваког власника стамбене јединице (стана). Такође, скупштине станара су у обавези да ангажују предузеће које се бави очитавањем и расподелом топлотне енергије по сваком стану.

Уградњу, очитавање и услугу расподеле потрошње на основу очитаних стања уређаја за регистровање сопствене, појединачне потрошње, обављају следећа предузећа:

 • „Technomer“ d.o.o.
 • „Brunata“ d.o.o.
 • „Rarex company“ d.o.o.
 • „Topeko“ d.o.o.
 • „Traco“ d.o.o.
 • „Metaling plus“ d.o.o.
 • „ILU term“ d.o.o.
 • „Eko-term“ d.o.o

Наглашавамо да „Београдске електране“ нису у уговорном односу са наведеним предузећима. Уговор са фирмама склапају органи управљања зградом или инвеститори нових објеката у име власника станова

– Рекламација на расподелу утрошене топлотне енергије подноси се правном лицу ангажованом од стране органа управљања зградом.
– Рекламација на очитавање примарног мерила подносе се испоручиоцу топлотне енергије – ЈКП „Београдске електране“.
– Рекламација на обрачун подносе се у ЈКП „Инфостан“.

Подношење рекламације

Потрошач рекламацију може да поднесе попуњавањем Обрасца за пријаву рекламације ( образац за пријаву ) или образац може да преузме у просторијама пружаоца услуге на адреси Цара Дусана 141, Земун, уз приложен рачун на који се улаже рекламација.

Процедура за промену површине загреваног простора

За промену површине загреваног простора неопходно је поднети следећу документацију:
-Захтев за промену површине загреваног простора у слободној форми
-фотокопију последњег рачуна ЈКП „Инфостан технологије“
-фотокопију доказа о власништву
-фотокопију основе стана из основног архитектонско-градјевинског пројекта или котирани цртеж (основа) стана који је израдило и оверило одговорно лице архитектонске или грађевинске струке или судски вештак.
Наведену документацију потребно је доставити на адресу Цара Душана 141, Земун.