Netačne su tvrdnje pojedinaca o naplati toplotne energije potrošačima u naselju za raseljena lica u Ovči

Netačne su tvrdnje pojedinaca o naplati toplotne energije potrošačima u naselju za raseljena lica u Ovči

„Beogradske elektrane“ su javno komunalno preduzeće u vlasništvu Grada Beograda osnovano za proizvodnju distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom u Gradu Beogradu, odnosno gradskim opštinama. Delatnost preduzeća je od opšteg ekonomskog interesa, a rad je javan i regulisan odlukama Grada Beograda, i to; Odlukom o snabdevanju topltonom energijom u gradu Beogradu, Odlukom o cenama toplotne energije u gradu Beogradu, Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga. Uslovi isporuke toplotne energije, cene toplotne energije i način obračuna i naplate za isporučenu toplotnu energiju jedinstven je za sve potrošače na svim gradskim opštinama. Stambene objekte za raseljena lica u naselju Ovča je izgradio i sa njima raspolaže Grad Beograd – Sekretarijat za imovinu. Grad Beograd je kao investitor prilikom izgradnje objekata obezbedio za sve stanove uređaje za regulaciju temperature, kao i uređaje za registrovanje sopstvene potrošnje, odnosno kalorimetre koji su ugrađeni ispred svakog stana. Na osnovu ugrađene opreme svaki stan ima mogućnost regulacije isporuke toplotne energije prema sopstvenim potrebama.

Za zagrevanje ovih objekata Grad Beograd je izgradio prvi obnovljiv izvor energije-hidrogeotermalna energija sa toplotnim pumpama, kao i alternativni izvor energije za vršno i sigurnosno snabdevanje toplotnom energijom – elektro kotlove koji su smešteni u toplotne podstanice objekata. Celokupno postrojenje Grad Beograd je putem ugovora o prenosu na upravljanje i korišćenje predao JKP „Beogradske elektrane“.

U pomenutim objektima u Ovči su primenjene mere i propisi energetske efikasnosti, kao i individualizacija potrošnje toplotne energije za pojedine stambene jedinice (naplata prema potrošnji).

Naplata isporučene toplotne energije, kao i u ostalih 318.000 stambenih jedinica u gradu Beogradu obavlja se preko Sistema objedinjene naplate komunalnih usluga (SON), odnosno JKP „Infostan tehnologije“. Obračun isporučene toplotne energije, u skladu sa gradskom Odlukom o cenama, sprovodi se u obračunskom periodu od maja meseca do aprila meseca prema tarifnim elelmentima cene kroz mesečnu naknadu za instalisanu snagu i nakandu za isporučenu toplotnu energiju u periodu grejne sezone od oktobra do maja naredne godine.

Troškove za isporučenu toplotnu energiju potrošači u pomenutom naselju plaćaju samo u zimskom periodu, odnosno u toku grejne sezone, dok van grejne sezone plaćaju samo instalisanu snagu, pa su godišnji troškovi za zagrevanje u odnosu na potrošače koji plaćaju prema zagrevanoj površini značajno manji.

Godišnji trošak za isporučenu toplotnu energiju za zagrevanje stanova u ovom naselju u Ovči iznosi 0,72% u odnosu na trošak koji imaju potrošači koji grejanje plaćaju prema obračunu koji se primenjuje za zagrevanu površinu (po kvadratnom metru na godišnjem nivou). To znači da je godišnji trošak umesto 1.302,46 dinara po m2 niži i iznosi 937,7 dinara (u sezoni 2019/2020). Preciznije, za objekte kojima se obračun isporučene toplotne energije vrši prema zagrevanoj površini (po paušalu) gde mesečni trošak za zagrevanje stana iznosi 108,54 din/m2, prosečni godišnji trošak za zagrevanje stanova na predmetnoj lokaciji u Ovči, u sezoni 2019/20, iznosi 78,14 din/m2 mesečno, što je skoro 30 odsto niže. Iskazane cene su bez PDV.

Napominjemo da se za plaćanje komunalnih usluga odobrava popust od 7 odsto za redovnost plaćanja, što dodatno snižava troškove za pružene komunalne usluge.

Svi ostali navodi izneti u stavovima koji su objavili pojedini mediji su neosnovani i uzbunjivački i narušavaju ugled javno komunalnog preduzeća. Tendenciozni komentari, nažalost, dovode u zabludu mnoge korisnike, što se dešavalo i u prethodnom periodu, te je zbog neosnovanih i neutemeljenih stavova nastao i dug za isporučene komunalne usluge koji urušava komunalne sisteme. To je za rezultat imalo da su preduzeća proizvodila gubitke, a potrošači čak i ostajali bez komunalnih usluga.