Nova cena toplotne energije od 1. marta

Nova cena toplotne energije od 1. marta

Rešenjem gradonačelnika grada Beograda br. 38-877/23-G od 30. januara 2023. godine dobijena je saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije, koju je doneo Nadzorni odbor JKP „Beogradske elektrane“.

Ova Odluka biće objavljena u „Službenom listu grada Beograda’’, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 01. marta 2023 godine.

Odluka o cenama toplotne energije