Reagovanje na neistinite navode pojedinih političkih aktera o obračunu i naplati toplotne energije

Reagovanje na neistinite navode pojedinih političkih aktera o obračunu i naplati toplotne energije

Povodom učestalih zlonamernih optužbi marginalnih političkih pokreta i organizacija, kao i pojedinaca koji svoju političku platformu koriste iznoseći neistine o obračunu, cenama i naplati toplotne energije tako uzbunjujući potrošače bez osnova, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ ponovo je prinuđeno da demantuje neistine i korisnicima usluga predoči sledeće činjenice:

– JKP „Beogradske elektrane“ su u vlasništvu Grada Beograda koji svojim aktima reguliše rad preduzeća, odnosno načine proizvodnje i isporuke toplotne energije potrošačima, uslove za priključenje na sistem daljinskog grejanja i isključenja, obračun toplotne energije i njenu naplatu, kao i dalji razvoj sistema daljinskog grejanja. S obzirom da je Grad Beograd najveća lokalna samouprava, Republika Srbija zakonima određuje rad lokalnih samouprava i okvire rada njenih javnih i javno-komunalnih preduzeća i institucija. – Prilikom utvrđivanja cene isporuke toplotne energije, „Beogradske elektrane“ primenjuju Uredbu Vlade Srbije o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Shodno njoj, poslednja značajnija promena cene za isporučenu toplotnu energiju bila je 2012. godine, kada je cena povećana za 18,5 odsto po svim kategorijama potrošača i elementima cene. Tri godine kasnije, u oktobru 2015. godine urađeno je poslednje usklađivanje, odnosno formiranje cene grejanja u skladu sa novom Uredbom, a prema stvarnim troškovima za proizvodnju i isporuku toplotne energije u iznosu od 0,04 odsto. Od 1. oktobra 2015. godine, cena toplotne energije se nije menjala.

– Prema Odluci o načinu plaćanja komunalnih usluga u gradu Beogradu, JKP „Infostan-tehnologije“, korisnicima stambenog prostora ispostavlja račune za isporučenu toplotnu energiju, kao i za ostale komunalne usluge. Ostalim potrošačima, odnosno kategoriji poslovni prostor, račune ispostavljaju „Beogradske elektrane“ u skladu sa Zakonom o trgovini. „Infostan-tehnologije“ i „Beogradske elektrane“ ispostavljaju račune sa svim propisanim elementima obračuna, a u zavisnosti od načina obračuna koji je korisnik odabrao.

– U skladu sa Zakonom o energetici i Zakonom o efikasnom korišćenju energije „Beogradske elektrane“ su ulaganjem više od stotinu miliona evra, modernizovale svih 9.031 toplotnih predajnih stanica u Beogradu iz kojih se toplotnom energijom snabdeva 20.539 stambeno-poslovnih objekata, ukupne površine 22,7 miliona kvadratnih metara prostora sa više od 360.000 korisnika. Tako je potrošačima omogućeno da na osnovu pomenutih zakona, Odluke o snabdevanju toplotnom energijom i Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga po sopstvenom izboru, odnosno odlukama skupština stanara izaberu vrstu i način obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju. Napominjemo da se za plaćanje komunalnih usluga odobrava popust od 7% za redovnost plaćanja, što dodatno snižava troškove za pružene komunalne usluge.
Dakle, suprotno iznetim tvrdnjama neodgovornih političkih pokreta, stranaka i pojedinaca, odluka o načinu obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju je isključivo u nadležnosti potrošača. Obaveštenje o postupku i uslovima za promenu načina obračuna toplotne energije je jasno istaknuta na sajtu „Beogradskih elektrana“ i svaka skupština stanara ukoliko želi može da promeni način obračuna i da pređe sa paušalnog načina obračuna na naplatu prema utrošku. U prethodnom periodu, „Beogradske elektrane“ su na sve načine, preko medija, tribina aktivno učestvovale o edukaciji korisnika o načinu efikasnog korišćenja toplotne energije, merama štednje sa efektima na smanjenje troškova za isporučenu toplotnu energiju. Iz tog razloga su zlonamerne i neosnovane tvrdnje da „Beogradske elektrane“, između ostalog, insistiraju na paušalnom načinu naplate grejanja. Takođe, naplata toplotne energije prema ostvarenoj potrošnji u praksi postoji i primenjuje se u skladu sa Odlukom o cenama toplotne energije u gradu Beogradu od osnivanja „Beogradskih elektrana“.

– U cilju ispravnog informisanja potrošača treba istaći da se smanjenje troškova za isporučenu toplotnu energiju i postizanje optimalnog, propisanog i kvalitetnog zagrevanja stanova može ostvariti jedino povećanjem energetske efikasnosti objekata. Zabluda je da se samo promenom načina obračuna istovremeno smanjuju i računi za grejanje.

– Prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, „Beogradske elektrane“ su ugradile merno regulacionu opremu u sve predajne stanice koje toplotnom energijom snabdevaju stambene i poslovne prostorije u objektima čije su kućne grejne instalacije priključene na sistem daljinskog grejanja. „Beogradske elektrane“ održavaju ugrađenu mernoregulacionu opremu i staraju se o njihovoj ispravnosti. Na osnovu podataka o radu toplotnih izvora, meteorološki parametri, vremena časova isporuke toplotne energije, instalisane snage objekata, „Beogradske elektrane“ analiziraju svaku grejnu sezonu. S obzirom da je poslednji grejni dan u sezoni 2020/21 bio 29. april, kompletna analiza nije završena, ali prvi rezultati pokazuju da je zima bila hladnija od prethodne, da je bilo više grejnih dana, više časova rada, a samim tim i veće količine predate toplotne energije potrošačima. Veća količina predate toplotne energije korisnicima koji uslugu grejanja plaćaju po potrošnji znači i veći račun (u odnosu na prethodnu sezonu), dok 90% stambenih objekata (koji isporučenu toplotnu energiju plaćaju po paušalu) ovo nije osetilo novčano, a imalo je isti komfor u svojim stambenim prostorima (zagarantovanih 20°C).

– Od svih stambenih objekata koji isporučenu toplotnu energiju plaćaju po paušalu skoro polovina je energetski neefikasna što znači da bi im promena načina obračuna dodatno uvećala troškove grejanja.

– Odluka o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu predviđa da kupci toplotne energije, a u cilju raspodele sopstvene-pojedinačne potrošnje toplotne energije treba da ugrade na svojim kućnim grejnim instalacijama termostatske ventile i uređaje za registrovanje sopstvene-pojedinačne potrošnje toplotne energije. Prema evidenciji „Beogradskih elektrana“ od 2013. godine do danas bilo je 370 zahteva za promenu načina plaćanja usluge grejanja od kojih je realizovano svega nekoliko.

Neodgovornim iznošenjem netačnih i tendencioznih informacija, od kojih su najosetljivije one koje zadiru u način obračuna i naplate komunalnih usluga, svesno i sa nesagledivim posledicama se urušava svaki sistem, pa i komunalni, a što nije u interesu građana i potrošača. Takav politički marketing u suprotnosti je sa politikom poslovanja „Beogradskih elektrana“ koja proklamuje da se stanovnicima glavnog grada obezbedi sigurna i kvalitetna isporuka toplotne energije, a samim tim i komforan život i rad.

Menadžment JKP „Beogradske elektrane“