Reagovanje na neosnovane optužbe Nacionalne organizacije potrošača

Reagovanje na neosnovane optužbe Nacionalne organizacije potrošača

Saopštenje koje je objavila Nacionalna organizacija potrošača, u kome se Beograđani upozoravaju da sistem naplate prema potrošnji nema kontrolu, štetno je za korisnike usluga „Beogradskih elektrana“ i narušava ugled preduzeća. Autori saopštenja izneli su neistine na račun naplate i obračuna toplotne energije.

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ toplotnom energijom snabdeva više 22,2 miliona kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, odnosno više od 360 hiljada korisnika. Od tog broja, oko 40.000 stanova je u sistemu naplate prema potrošnji.

Zahvaljujući višegodišnjim ulaganjima i modernizaciji proizvodnih i distributivnih postrojenja, kao i predajnih stanica, stvoreni su tehnički uslovi za merenje i obračun utrošene toplotne energije u svakoj predajnoj stanici, kojih u Beogradu ima više od 9.000.

Međutim, „Beogradske elektrane“ postojećim, kao i budućim korisnicima ne nameću, niti preporučuju način registrovanja pojedinačne potrošnje, kao ni način obračuna isporučene energije.

Investitori novih objekata su u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije u obavezi da instaliraju uređaje za automatsku regulaciju temperature (termostatski ventili), kao i uređaje za registrovanje sopstvene potrošnje (delitelji toplote). Takođe, investitori angažuju firmu koja će u periodu od dve godine na osnovu redovnog mesečnog očitavanja uređaja za registrovanje sopstvene pojedinačne potrošnje raspoređivati potrošnju. Ugrađeni uređaji su u vlasništvu stanara, a firma koja je angažovana ima zadatak da isporuči, ugradi, aktivira, očitava raspodelu potrošnje i održava ispravnost uređaja. Te firme nisu u ugovornom odnosu sa „Beogradskim elektranama“. Provera ispravnosti uređaja kojima se obavlja očitavanje i etaloniranje je uređeno propisima Direkcije za mere i dragocene metale.

U cilju naplate isporučene toplotne energije prema očitanim i raspodeljenim vrednostima neophodno je da svaki objekat formira skupštinu stanara koja će po isteku od dve godine sklopiti ugovor o nastavku usluge očitavanja i raspodele sa istom ili nekom drugom firmom. O tome odluku isključivo donosi skupština stanara. Ukoliko ne bude sklopljen ugovor ni sa jednom firmom, isporučena toplotna energija će biti naplaćena na osnovu očitanih vrednosti merila u predajnoj stanici srazmerno učešću zagrevane površine stana u ukupnoj površini objekta.

Odluka o načinu obračuna naknade za isporučenu toplotnu energiju je isključivo u nadležnosti potrošača. Obaveštenje o postupku i uslovima za promenu načina obračuna toplotne energije je jasno istaknuta na sajtu „Beogradskih elektrana“ i svaka skupština stanara ukoliko želi može da promeni način obračuna i da pređe sa paušalnog načina obračuna na naplatu prema utrošku.

Firme koje su angažovale skupštine stanara, podatke o mesečno rapodeljenoj pojedinačnoj potrošnji dostavljaju JKP „Beogradske elektrane“ i JKP „Infostan tehnologije“ zbog obračuna i izdavanja pojedinačnih zaduženja za ukupno isporučenu toplotnu energiju.

Netačni su navodi NOPS-a da ne postoji kontrola sistema, naprotiv ona se sprovodi na mesečnom nivou i svaki korisnik može da proveri stanje potrošnje na uređaju i da uporedi sa obračunatom količinom toplotne energije na računu.

Takođe, netačni su navodi da korinisk ne može da uputi reklamaciju na obračun preduzeću koje izdaje račune i preduzeću koje isporučuje toplotnu energiju.

Napominjemo, JKP „Beogradske elektrane“ ne preporučuju korisnicima prelazak na naplatu prema potrošnji, već se zalažu za efikasno korišćenje toplotne energije.