Svetski dan energetske efikasnosti – poseta toplani „Cerak”

Svetski dan energetske efikasnosti – poseta toplani „Cerak”

Domaćinsko gazdovanje energijom

Povodom Svetskog dana energetske efikasnosti, Vanja Vukić, direktor JKP „Beogradske elektrane“ posetio je toplanu „Cerak“ u kojoj su u toku radovi na rekonstrukciji i modernizaciji postrojenja. Nakon što projekat bude završen postrojenje će biti energetski efikasnije i značajno će biti smаnjena emisija ugljen dioksida. Na taj način preduzeće će značajno uticati i na unapređenje životne sredine.

Toplana “Cerak” izgrađena je 1985. godine i pored grejanja , isporučuje korisnicima i toplotnu energiju za pripremu potrošne tople vode. Trenutno je u toku  izgradnja novog dela pogona u kom će biti smešteni ekspanzioni sudovi. Nakon obavljenih građevinskih radova i ugradnje opreme biće započeto uvođenje nadzorno upravljačkog sistema kojim će biti omogućeno pravovremeno i optimizovano vođenje proizvodnog procesa u toplani. Takođe, u planu je da u ovoj godini bude započeta i rekonstrukcija  toplane „Miljkovac”.

Cilj “Beogradskih elektrana” jeste da kroz realizaciju projekata i tekućeg održavanja domaćinski gazduju energijom kroz uštede u primarnoj energiji na nivou kompletnog sistema, a da pri tome korisnicima obezbedi kvalitetnu isporuku toplotne energije. U okviru proizvodnih postrojenja ugrađuju se ekonomajzeri na kotlovima, modernizuje se sistem za upravljanje sagorevanjem, optimizuje se upravljanje pumpnim postrojenjima i postepeno se uvode nove tehnologije koje doprinose ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Značajne rezultate preduzeće postiže i kroz zamenu dotrajalih deonica toplovodne mreže, kroz uvođenje sistema daljinskog očitavanja utrošene energije, kao i kontrolu unutrašnjih temperatura zagrevanih objekata i balansiranje mreže.

Kada su u pitanju strateške mere i kapitalni projekti za unapređenje energetske efikasnosti neki od važnijih su korišćenje toplotne energije iz TENT-a u Obrenovcu, interkonekcija grejnih područja, upotreba obnovljivih izvora energije i izgradnja kogenerativnih postrojenja.

– Pored toga što unutar preduzeća unapređujemo rad postrojenja i samog sistema proizvodnje i distribucije toplotne energije, aktivno razvijamo projekte koji su u potpunosti u skladu sa predloženim nacrtom Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije, kao i regulativom EU i evropske Energetske zajednice. Mere koje preduzimamo u cilju smanjenja gubitka energije i povećanja energetske efikasnosti su, pre svega, zamena fosilnih energenata obnovljivim izvorima energije. Cilj nam je da što više iskoristimo resurse obnovljivih izvora energije i zbog toga shodno svojim mogućnostima ulažemo u projekte koji će nam to omogućiti, objasnio je Vukić. 

Podsećamo, osnovnih pet dimenzija svih dokumenata i propisa su dekarbonizacija (smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i povećanje udela obnovljive energije), energetska efikasnost, energetska sigurnost, unutrašnje energetsko tržište i istraživanje, inovacije i konkurentnost.

Izgradnja novog dela postrojenja

Jedan od prioriteta poslovne politike „Beogradskih elektrana“ poslednjih decenija je i zaštita životne sredine. Kako bi maksimalno smanjile negativan uticaj štetnih sastojaka u produktima sagorevanja (prevashodno ugljen dioksida i azotnih oksida) i prilagodile se evropskim normama, „Beogradske elektrane“ sprovode program gašenja individualnih i blokovskih kotlarnica u kojima se kao energent koriste ugalj i mazut, kao i program zamene pomenutih energenata onima koji su prihvatljiviji za životnu sredinu. Program gašenja kotlarnica „Beogradskih elektrana“ i Grada Beograda sprovodi se više od 40 godina. Ta duga borba za efikasnije grejanje i čistiji vazduh u prestonici rezultirala je gašenjem više od 1.200 kotlarnica u Beogradu. One kotlarnice koje zbog udaljenosti od toplovodne mreže daljinskog sistema grejanja nije moguće da budu ugašene, „Beogradske elektrane“ rekonstruišu, odnosno vrše supstituciju pogonskog goriva ekološki prihvatljivim, a sve u cilju smanjenja zagađenja i povećanja energetske efikasnosti. Tako su u poslednjih nekoliko godina rekonstuisane veće kotlarnice u naselju Sava Kovačević u Zemunu, Barajevu, Železniku, Borči, Višnjičkoj banji i Resniku. Plan je da u narednom peridu bude regulisan status kotlarnice u Sremčici koja nije u vlasništvu preduzeća. Ova kotlarnica jedina u sistemu „Beogradskih elektrana“ koristi ugalj kao energent. S obzirom da preduzeće nije vlasnik kotlarnice, ali upravlja ovim toplotnim izvorom, nismo u mogućnosti da obavljamo investiciona ulaganja. Doneta je odluka da budu regulisani imovinsko pravni odnosi  sa preduzećem koje je u stečaju i tada ćemo biti u prilici da modernizujemo postrojenje, odnosno ugalj zamenimo ekološki prihvatljivijim energentom.    

JKP “Beogradske elektrane” pripremaju izgradnju jedne potpuno nove toplane. Reč je o trigenerativnom postrojenju u okviru kompleksa EXPO i Nacionalnog stadiona. Prvi put na teritoriji Beograda uz toplotnu energiju, biće isporučivana i rashladna energija. Takođe, imamo još jednu veliku investiciju o kojoj zaposleni u „Beogradskim elektranama“ maštaju već 30 godina – izgradnja vangradskog toplovoda od Obrenovca do Novog Beograda. Na taj način će biti preuzeto oko 600 megavata toplotne energije iz termoelektrane „Nikola Tesla“ i biće plasirano u Novom Beogradu. Taj kapitalni projekat bi trebalo da bude završen u narednih nekoliko godina. 

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije “Beogradske elektrane” imaju velike planove.

– Zajedno sa Rudarsko geološkim fakultetom radimo jedno značajno istraživanje, odnosno ispitivanje geotermalnih resursa na lokacijama naših toplana. Preliminarni rezultati su pokazali da na nekoliko lokacija postoji mogućnost korišćenja geotermala kao energenta i intencija je da se u budućnosti primeni u toplanama Borča, Batajnica i Dunav. Taj projekat, zajedno sa izgradnjom vangradskog toplovoda Obrenovac-Novi Beograd, kao i upotrebom solarne energije na Ceraku i preuzimanjem toplotne energije iz spalionice otpada u Vinči, dovešće nas do energetske nezavisnosti što nam je i primarni cilj, zaključio je Vukić.